ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับ เด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาล 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วย ชุรวม 30 เรื่อง ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.40 2) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 30 แผน ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 3) แบบสังเกตพฤติกรรม จำนวน 1 ฉบับ 6 ด้าน ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 4) แบบประเมินผลก่อน/หลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 10 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.20-0.80 ค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.21-0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 5 ข้อ กำหนดเอาค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.20-0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8774 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design คือ ประเมินผลก่อนจัดประสบการณ์ (Pre-test) จัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Treatment) ทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ (Post-test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมใช้สถิติ (E1,E2 ) ใช้วิธีการของแบรนแนน (Brennan) วิเคราะห์แบบประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก (B) ค่าความยากง่าย (p) ใช้วิธีการของโลเวท (Lovett) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (rcc) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ ใช้สถิติ t–test ทดสอบสมมติฐาน ใช้ The Effectiveness Index (E.I.) วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม และใช้สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (X-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา ปรากฏว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) = 77.10/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) = 75.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการประเมินการจัดประสบการณ์ระหว่างก่อนจัดประสบการณ์ (Pre-test) และหลังการจัดประสบการณ์ (Pre-test) ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ 7.58 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อน/หลังการจัดประสบการณ์ พบว่า ผลการประเมินหลังจัดประสบการณ์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 มีค่าเท่ากับ 0.6378 แสดงว่า ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ชุดนี้ ทำให้เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้

4. เด็กปฐมวัย ชั้นนุบาล 2 ทั้งสิ้นจำนวน 19 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 19 คน จำแนกเป็นเด็กปฐมวัยชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 เด็กปฐมวัยหญิงจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 โดยรวมเด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 อยู่ในระดับมาก ( X-bar=3.6) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.02

โพสต์โดย นางสง่า วงค์จันทา : [22 ก.ค. 2562 เวลา 12:29 น.]
อ่าน [2129] ไอพี : 223.206.236.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,233 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 14,257 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 32,634 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

เปิดอ่าน 9,826 ครั้ง
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก

เปิดอ่าน 20,026 ครั้ง
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร
"ว่านกาบหอย" ไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่เป็นยาสมุนไพร

เปิดอ่าน 17,997 ครั้ง
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช
รำลึก 100 ปี พระปิยะมหาราช

เปิดอ่าน 11,488 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 24,108 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 13,236 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ

เปิดอ่าน 14,263 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 22,744 ครั้ง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ปี 58 ใน 7 สาขา 32 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกเลย

เปิดอ่าน 11,853 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง

เปิดอ่าน 52,580 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 71,300 ครั้ง
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์

เปิดอ่าน 7,643 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

เปิดอ่าน 55,058 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล
เปิดอ่าน 19,892 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ
เปิดอ่าน 21,462 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
เปิดอ่าน 32,278 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
เปิดอ่าน 74,756 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ