ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี

สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ชื่อผู้ศึกษา : นายประนอม โพยนอก

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน : 2561

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทยเบื้องต้น วิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น วิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 9 แผน

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จำนวน 40 ข้อ

3. ชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น จำนวน 9 เล่ม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทย-เบื้องต้น ตามเกณฑ์และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษา พบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทยเบื้องต้น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพ 88.59/80.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทยเบื้องต้น โดยรวมมีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียนเท่ากับ 7.25 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.72 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทย-เบื้องต้น ไปปรับใช้กับนักเรียนห้องอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ โดยปรับเนื้อหา ระยะเวลาให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพนักเรียนและบริบทของห้องเรียนนั้นๆ

1.2 ครูควรกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้คำถามที่น่าสนใจหรือละครประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านประวัติดนตรีไทยแต่ละสมัย

1.3 ผู้ที่จะนำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทย-เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ควรทำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เข้าใจแนวทางการเรียนรู้ก่อน และครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนโดยแยกเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลางและอ่อนเพื่อการจัดกลุ่มโดยคละ เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการสอนด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่อง ดนตรีไทย-เบื้องต้น และเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักเรียนเพิ่มเติม

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ

2.3 ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของผู้ศึกษา

2.4 ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทย เรื่องดนตรีไทย-เบื้องต้น การแบ่งเนื้อหาย่อยๆ ออกเป็นส่วนๆ นั้นควรคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย

โพสต์โดย ประนอม : [5 ส.ค. 2562 เวลา 13:12 น.]
อ่าน [2018] ไอพี : 223.206.241.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,768 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

เปิดอ่าน 6,273 ครั้ง
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

เปิดอ่าน 19,353 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 11,098 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 9,229 ครั้ง
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน

เปิดอ่าน 39,917 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

เปิดอ่าน 24,837 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 48,962 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 8,279 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 10,172 ครั้ง
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย

เปิดอ่าน 19,174 ครั้ง
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้

เปิดอ่าน 13,386 ครั้ง
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 82,632 ครั้ง
วิธีทำ  น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
วิธีทำ น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,674 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 44,342 ครั้ง
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,888 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 10,788 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 13,663 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก

เปิดอ่าน 8,322 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 11,540 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ