ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย

งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย

ผู้วิจัย : นายบุณญาศักย์ คูณเมือง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ สามประการประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเลย โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยที่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่พบในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเลย ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร ที่มีประสิทธิผล และระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน 23 โรง ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนโดยการเก็บข้อมูลเชิงลึกจำนวน. 13 คน สร้างรูปแบบ การบริหารที่มีประสิทธิผล โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบจำนวน 10 คน หลังจากนั้นนำรูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุงจำนวน 1 โรง ทำการประเมินผลรูปแบบการบริหารโดยใช้ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองรวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า

1) ด้านปัจจัยการบริหาร มีภาพรวมการปฏิบัติในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้านลักษณะองค์การ และด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามลำดับ มีปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม ด้านลักษณะองค์การ ด้านการประกันคุณภาพภายใน และด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามลำดับ

2 ด้านหลักการบริหาร มีภาพรวมการปฏิบัติในระดับปานกลางเรียงจากมากไปหาน้อยคือ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความโปร่งใส มีปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อยคือ หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักการกระจายอำนาจ

3) ด้านการบริหารตามภารกิจของโรงเรียน มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล สภาพปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ

4) ด้านกระบวนการบริหาร มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การวางแผน การปฏิบัติ การปรับปรุงพัฒนา และการตรวจสอบประเมินผล มีปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การตรวจสอบประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา การปฏิบัติ และการวางแผน

5) ด้านประสิทธิผลการบริหาร มีภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมาก ไปหาน้อยคือ ผู้เรียนมีความสุข เป็นคนดี มีอาชีพ และเป็นคนเก่ง มีปัญหา เรียงจากมากไปหาน้อยคือ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง มีอาชีพ เป็นคนดี และมีความสุข

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 5 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีตัวชี้วัดประสิทธิผล ดังนี้

1) องค์ประกอบด้านหลักการบริหาร ประกอบด้วย หลักการกระจายอำนาจ หลักการ มีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบ

2) องค์ประกอบด้านปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ด้านลักษณะองค์การ ด้านการประกันคุณภาพภายใน และด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม

3) องค์ประกอบด้านการบริหารตามภารกิจของโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

4) องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา

5) องค์ประกอบด้านประสิทธิผลการบริหาร ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน (ผู้เรียนเป็นคนดี มีอาชีพ เป็นคนเก่ง และมีความสุข) ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูและบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสามัคคีในหมู่คณะ) ด้านคุณภาพโรงเรียน (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ)

3. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย พบว่า

1) ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น มีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2) ผลการประชุมวิพากษ์รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน ได้ข้อสรุปให้เพิ่มจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จจากเดิม 51 ตัวชี้วัด เป็น 87 ตัวชี้วัด โดยเพิ่มจากเดิม 36 ตัวชี้วัด

โพสต์โดย ชาย : [27 ส.ค. 2562 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [1605] ไอพี : 110.78.139.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,455 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)

เปิดอ่าน 7,969 ครั้ง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง

เปิดอ่าน 73,006 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 24,181 ครั้ง
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"

เปิดอ่าน 17,002 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 8,710 ครั้ง
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข

เปิดอ่าน 55,534 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 7,214 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 8,251 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 6,971 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 11,124 ครั้ง
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก

เปิดอ่าน 25,583 ครั้ง
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ

เปิดอ่าน 8,489 ครั้ง
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว
หมดยุคหลอดไฟของ"โทมัส เอดิสัน"แล้ว

เปิดอ่าน 29,277 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 13,903 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,165 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 43,577 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 14,009 ครั้ง
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,229 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เปิดอ่าน 162 ครั้ง
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ