ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์

เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางศรัณย์พร พูนสมบัติ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน และนำไปทดลองใช้นำร่อง (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 2) ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบ การเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ประเมินผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ (%) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test for dependent)

ผลการวิจัย

1. สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.1 ผู้วิจัยสร้างเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วยเรื่อง เล่มที่ 1 ปั้นผักผลไม้ เล่มที่ 2 ปั้นสัตว์ เล่มที่ 3 สร้างสรรค์การ์ตูนหนังตะลุง เอกสารประกอบการเรียนสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการปั้นตามจินตนาการ มีความสนุก กับวิธีการปั้นที่หลากหลายรูปแบบ และมีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนสามารถศึกษาตามความสนใจของตนเอง และลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

1.2 เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 อยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด

1.3 เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ทดลองใช้นำร่อง (Try Out) แบบรายบุคคล กลุ่มย่อย และภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/80.00, 84.44/82.22 และ 84.67/82.33 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์เพื่อพัฒนางานปั้นตามจินตนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.44, S.D.=0.70)

โพสต์โดย นางศรัณย์พร พูนสมบัติ : [30 ส.ค. 2562 เวลา 11:57 น.]
อ่าน [1639] ไอพี : 171.7.238.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ