ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางสุภรา ช้างพลายงาม

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโยธินนุกูล สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ

คือ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการได้แก่ แบบบันทึกผลหลังใช้แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้, แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะวิชาที่นำมาบูรณาการ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกร่วมกับกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. ผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 1 พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนวางแผนการสอนมาล่วงหน้า ครูเป็นผู้สาธิตขั้นตอนการทำงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมสรุปความรู้ต่างๆ ชี้แนะ ให้คำปรึกษา เพิ่มเติม กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก ป้อนคำถามให้ตอบ พยามสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมควบคู่ เน้นให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในคู่ของตน ร่วมมือกันทำงาน มีความรับผิดชอบ ครูคอยกำกับดูแลและตรวจงานนักเรียนอย่างทั่วถึง ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจ กระตือรือร้น ไม่กดดัน แต่ยังช่วยเหลือกันบ้างภายในคู่ของตน ร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ สร้างสรรค์ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังน้อยมาก นักเรียนบางคนยังไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ส่วนใหญ่คนเรียนเก่ง จะเป็นผู้ทำงาน คนเรียนอ่อนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากนัก สรุปผลคะแนนของนักเรียนจากการทำ

ใบงานหรือชิ้นงานท้ายแผนวงจรที่ 1 นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 28 คน (14 คู่) และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 คน (3 คู่) โดยในภาพรวมทั้งหมดมีจำนวนนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 2 พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ครูใช้คำถาม กระตุ้นให้นักเรียนคิดทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ ใช้ตัวอย่างงานเป็นสื่อ อธิบายและสาธิตขั้นตอน ให้นักเรียนฟัง หากนักเรียนมีข้อสงสัยจะใช้วิธีการสอนซ้ำหรือสาธิตใหม่อย่างช้าๆ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเรียน มีการตรวจผลงานหรือชิ้นงานด้วยความเที่ยงตรง เน้นให้ทำงานแบบคู่คิด ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนชื่นชอบ มีความสนุกสนาน เกิดความอุ่นใจ กล้าที่จะปฏิบัติงาน ร่วมมือกันทำงาน มีการแบ่งหน้าที่ ช่วยกันคิดและเรียนร่วมกัน แต่ยังมีนักเรียนบางคู่ที่ปฏิบัติงานไม่ได้ตามที่กำหนด เพราะนั่งคุยเรื่องอื่นหรือเล่นโปรแกรมอื่นๆ นักเรียนเก่งหรือนักเรียนที่เรียนดีมีจิตสาธารณะช่วยสอนเพื่อนที่ปฏิบัติไม่ได้ สรุปผลคะแนนของนักเรียนจากการ ทำใบงานหรือชิ้นงานท้ายแผนวงจรที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 32 คน (16 คู่) และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 คน (1 คู่) โดยในภาพรวมทั้งหมดมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงจรที่ 3 พบว่า ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติในใบความรู้ให้ละเอียดขึ้น มีการทดลองปฏิบัติก่อนนำมาสอนจริงใช้วิธีการสอนแบบกระชับคำพูด สาธิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอบถามนักเรียนเป็นระยะๆ กระตุ้นนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ให้การเสริมแรงนักเรียนเมื่อนักเรียนคู่ไหนที่สามารถปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง ตรงกำหนดเวลา คอยกำกับดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ด้านพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความสุขกับการเรียนแบบคู่คิด มีความเป็นกันเอง การทำงานเข้ากันได้ดี ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงานได้อย่างดี ส่วนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการพัฒนาดีขึ้นทั้ง 3 วิชา เรียนได้รู้เรื่องครบถ้วน ปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง ตรงกำหนดเวลา สรุปผลคะแนนของนักเรียนจากการทำใบงานหรือชิ้นงานท้ายวงจรทั้ง 3 วงจร พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคนและจำนวนนักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 และสรุปผลคะแนนความสามารถในการใช้ทักษะวิชาที่นำมาบูรณาการทั้ง 12 แผน (วงจรที่ 1- 3) พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการใช้ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนศิลป์ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแผนและทุกวงจร

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือและบูรณาการสอดแทรก เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูสุภรา : [1 ก.ย. 2562 เวลา 05:52 น.]
อ่าน [2372] ไอพี : 223.24.188.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,314 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่

เปิดอ่าน 47,800 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 19,176 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 10,917 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 25,937 ครั้ง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง
เกษตรกรมือใหม่ต้องรู้ ระบบน้ำเลี้ยงมีความสำคัญมากยังไง

เปิดอ่าน 12,529 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 21,555 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก

เปิดอ่าน 33,842 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 15,342 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 4,158 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 13,990 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 13,482 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 13,640 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน

เปิดอ่าน 138,446 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012

เปิดอ่าน 21,405 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เปิดอ่าน 2,464 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
เปิดอ่าน 14,412 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เปิดอ่าน 20,845 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
เปิดอ่าน 12,595 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ