ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความเชิงวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

ชื่อเรื่อง “รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความเชิงวเิคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต” ผู้ศึกษา ร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท ี่6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562

บทคดัย่อ

การศึกษาเรื่อง “รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ แบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต” ในครั้งนี้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ เชิงวิเคราะห์ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ที่เรียนดว้ยแบบฝึก ทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมือง ภูเก็ต ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จา นวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จ านวน 7 ได้แก่ เล่มที่ 1 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ บทความ เล่มที่ 2 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์เพลง เล่มที่ 3 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์นิทาน เล่มที่ 4 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์บทร้อยกรอง เล่มที่ 5 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ เพลงกล่อมเด็ก เล่มที่ 6 การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์พระราชด ารัส และเล่มที่ 7 การอ่านจับใจความ เชิงวเิคราะห์ตา นาน 2) แผนการจดัการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จ านวน 20 แผน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ชนิดปรนัย 4 ตวัเลือก จา นวน 40 ขอ้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ (t-test)

ผลการวจิยั พบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.06/82.93 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ที่เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่าน จับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมือง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต ที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6624 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต มีความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37

โพสต์โดย สุทิศา ทิพย์แก้ว : [12 ก.พ. 2563 เวลา 08:19 น.]
อ่าน [1975] ไอพี : 171.5.31.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,766 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 13,942 ครั้ง
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น
เคี้ยวหมากฝรั่งหยับๆ เขยิบสมองให้ไวขึ้น

เปิดอ่าน 35,870 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,105 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 15,252 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก

เปิดอ่าน 14,730 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 12,975 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 23,859 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

เปิดอ่าน 21,523 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

เปิดอ่าน 69,987 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 8,017 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 12,652 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,497 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..

เปิดอ่าน 14,034 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 10,877 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"

เปิดอ่าน 92,532 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
เปิดอ่าน 10,796 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
เปิดอ่าน 7,945 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
เปิดอ่าน 27,457 ครั้ง
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
Photosynth สังเคราะห์ภาพ3 มิติ
เปิดอ่าน 10,238 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ