ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารงานโรงเรียนโดยใช้ Smart School Model

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนในโรงเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ระดับกลางถึงต่ำ จากผลการทดสอบระดับชาติของ นักเรียน (O-Net) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีผลการทดสอบต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 2 ระดับ สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อโรงเรียนคือ ชุมชนมี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมีถนนลาดยางเชื่อมโยง ทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งกำหนดนโยบาย การจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น อุปสรรคที่สำคัญคือ สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็น เกษตรกร ผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ำ ปัญหาจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีแหล่งบันเทิง สถานบริการที่ไม่เหมาะสม การแพร่ระบาดของสารเสพติด ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม และนโยบายทางด้านการเมือง ที่ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษาลดน้อยลง ส่วนปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับโรงเรียนคือ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีโดยทั่วไป ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกน้อย และมักทิ้งลูกให้อยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ความประพฤติของนักเรียนเบี่ยงเบนไปง่ายยากต่อการ ควบคุมดูแล สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนคือ โครงสร้างและแผนนโยบายของโรงเรียนในด้าน สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน มีการบริหารงานภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร จัด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพทางด้าน การเงิน มีระบบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดกิจกรรมสวัสดิการ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตามโอกาสอย่างเหมาะสมทำให้บุคลากร เกิดความสมัครสมานสามัคคี ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ จุดอ่อนที่เป็นประเด็นปัญหา คือ โรงเรียนไม่สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูยังไม่ค่อยปรับพฤติกรรมการสอน ครูมีภาระงานมาก ทำให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ระบบการนิเทศและติดตามผลยังไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารงานการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้ระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางการศึกษาในสังคมแห่ง ศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ เทคโนโลยี ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจึงเป็นภาระที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหาร จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาทีมงานให้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์ อย่างเพียงพอให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติ งานในองค์กรและนอกองค์กรให้ความสนใจต่อวัฒนธรรม องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้มีเทคนิคใหม่ๆ พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับ บทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้คิดค้น นวัตกรรม Smart School Model ซึ่งเป็นรูปแบบ การบริหารงานโรงเรียนให้เกิดคุณภาพอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้ทั้ง ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Smart School Model ประกอบด้วย

๑. Smart Director ผู้บริหารก้าวไกลด้านวิชาการ

๒. Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญด้านการสอน

๓. Smart Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

Smart Director

S = Supervision มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ และนำผลการนิเทศ

ภายในมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

M = Management มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกัน

คุณภาพในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

A = Academic เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีการวางแผนด้านงานวิชาการอย่างเป็นระบบ

R = Research ใช้การวิจัยเป็นฐานในการบริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน

T= Teamwork การทำงานเป็นทีม เป็นการทำงานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอำนาจ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นแบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

Smart Teacher

S = Skills มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนการสอน

M = Mind มีจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งมั่น เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

A = Assessment มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและหลากหลาย และ

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

R = Research มีการวิจัยในชั้นเรียน มีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย่างน้อย ๑ นวัตกรรม

T= Technology ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Smart Student

S = Skills มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงาน ทักษะการสื่อสาร

M = Moral มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

A = Achievement มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย

R = Reading Writing & Thinking มีทักษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์

T= Technology ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

ส่งผลให้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชนโดยการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ใช้การวิจัยเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนและใช้ มีการทำงานเป็นทีม เป็นการทำงานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอำนาจ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน มีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นแบบเปิดสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นต้น ส่วนครู ก็มีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและหลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน และ ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่วนนักเรียนก็มีการพัฒนาตนเองส่งผลให้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการอ่านการเขียน และคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ จนเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียนดังนี้

1) นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 8

ประการ มีจิตสำนึกสุจริต 5 ประการตามคุณลักษณะนักเรียนของโรงเรียนสุจริต และมีค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

2) นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้นเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนและประชาชน สามารถ

เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ วิถีชีวิตความเป็นไทย การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

5) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่เป็นสากล มีความพร้อมในการ

เป็นประชาคม อาเซียน มีการดำเนินงานตามกิจกรรมโรงเรียนอาเซียนสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

6) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน PDCA มีการกระตุ้นการทำงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูทุกคนผ่านการอบรมและพัฒนาทั้งระบบ และผ่านการอบรมพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองมากกว่าคนละ ๒0 ชั่วโมงต่อปี

7) โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศที่สะอาด ร่มรื่น

สวยงาม ปลอดภัย และเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และลานกีฬาของชุมชน

8) โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่ายร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายจาก

ทุกภาคส่วน

9) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหาร ระบบประกันคุณภาพภายใน สร้างและพัฒนา

นวัตกรรม การบริหารจัดการสู่การสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ Smart School Model มีผลงานเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

โพสต์โดย วิ : [29 ก.พ. 2563 เวลา 21:09 น.]
อ่าน [6303] ไอพี : 171.4.223.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,258 ครั้ง
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่

เปิดอ่าน 21,786 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 20,985 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 103,957 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 19,152 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 8,800 ครั้ง
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข

เปิดอ่าน 17,401 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 46,615 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 58,870 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

เปิดอ่าน 23,804 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 10,750 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 24,530 ครั้ง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
สพฐ.เดินหน้านโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง

เปิดอ่าน 37,884 ครั้ง
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 10,459 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 16,038 ครั้ง
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
เปิดอ่าน 11,260 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
เปิดอ่าน 57,529 ครั้ง
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ
เปิดอ่าน 11,512 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ