ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียน เทศบาลศรีเมืองพลประชานุ

ผู้รายงาน นายประจงลักษณ์ บัวกลาง

สถาบัน โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงสำคัญ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ 2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน ที่ดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test แบบ One Sample t-test)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปการศึกษา 2561 พิจารณาจาก โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) มีความเหมาะสมและมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องและเหมาะสมของหลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รองลงมาคือ ครูมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะนำสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินการและระยะเวลา มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นสื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี ความเหมาะสม และนักเรียนมีความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ

1.2 ด้านปัจจัยของโครงการ (Input) มีความเหมาะสมและมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีจำนวนความเหมาะสม เพียงพอ รองลงมาคือ มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชน หน่วยงานภายนอกและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ และ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อ ICT ในห้องเรียน ตามลำดับ

1.3 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่ร่วมโครงการ รองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้และปรับปรุงหรือพัฒนางานของตนเอง ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ และ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) มีผลผลิตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน รองลงมา คือ สื่อ ICT ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง

2. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปรากฏผล ดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 12.27

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2561 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 10.12

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสื่อการเรียนรู้

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

โพสต์โดย Aood : [21 มี.ค. 2563 เวลา 17:08 น.]
อ่าน [2022] ไอพี : 171.100.77.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,371 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 10,007 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 21,168 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 29,077 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 3,854 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก

เปิดอ่าน 9,380 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 14,683 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 7,607 ครั้ง
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช
คุณครูกับคนดี โดย กล้า สมุทวณิช

เปิดอ่าน 13,374 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 13,038 ครั้ง
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร

เปิดอ่าน 42,762 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 3,101 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 23,086 ครั้ง
ดอกไม้ ประจำวันเกิด
ดอกไม้ ประจำวันเกิด

เปิดอ่าน 190,007 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

เปิดอ่าน 16,536 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,219 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ

เปิดอ่าน 13,453 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 19,161 ครั้ง
ภาษาพูด
ภาษาพูด

เปิดอ่าน 30,003 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 20,806 ครั้ง
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต
"นอนห้อยหัว" วันละ 10 นาที ช่วยสมองดี แก่ช้า หน้าใส ไกลอัมพาต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ