ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในการประเมินโครงการซึ่งเป็นการประเมินโครงการที่มีรูปแบบการประเมินที่ครบ กระบวนการและครอบคลุมองค์ประกอบของทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านบริบท (Context Evaluation) 2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) 3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จํานวน 194 คน ได้แก่ 1.ครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ จํานวน 17 คน 2.คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ โดยยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน 3.นักเรียนโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 85 คน 4.ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วยแบบประเมิน จํานวน 6 ฉบับ และ แบบตรวจสอบ จํานวน 1 ฉบับ มีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินโดยการใช้วิธีการ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Valuation) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูและ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน
5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
5.1 ผลการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ตามความคิดเห็น ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการดําเนินโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประกอบการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5.3 ผลการประเมินเกี่ยวกับการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5.4 ผลการประเมินเกี่ยวกับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ โดยการเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาก่อนการดําเนิน โครงการ คือ ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.17 และเปรียบเทียบกับเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ที่ดําเนินโครงการ คือ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.95 โดยนักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นร้อยละ 6.78 และมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระ เมื่อสิ้นสุดโครงการสูงกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย เรวัฒน์ พรหมสะโร : [31 มี.ค. 2563 เวลา 18:59 น.]
อ่าน [1902] ไอพี : 110.168.53.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ