ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานสรุป การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สพป.ระย

รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำเสนอตามลำดับ ดังนี้

ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆที่ช่วยให้คนอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี,๒๕๔๕) คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระบบ ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม และกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,๒๕๕๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ๒ ประการ ได้แก่ ๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) มาตรฐานทำให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้ การกำหนดมาตรฐานยังเป็นการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นมาตรฐานที่เน้นด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ นำระบบเทคโนโลยีมาเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จึงนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องจาก มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม มีคุณภาพ คงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

จุดประสงค์ของการศึกษา

๑. เพื่อศึกษาโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๒. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๓. เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฎิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

ความสำคัญของการศึกษา

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศ/ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่เป็นโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

๒. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัด โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดสอดคล้องในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา คือการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน

๓. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัด มีแนวทางในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาพิเศษ

๔. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ในสังกัด มีแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อต้นสังกัด เป็นประจำทุกปี

ขอบเขตของการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในครั้งนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ๒)โรงเรียนบ้านชุมแสง ๓) โรงเรียนบ้านชำฆ้อ และ๔) โรงเรียนบ้านยางเอน

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย

๑. จำนวนสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ที่มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๒. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วิธีปฎิบัติที่ดี ในการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

๑. แบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. แบบสรุปผลการประเมินประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๔. คู่มือแนวทางการประเมินประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในครั้งนี้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ การวางแผนและการดำเนินงาน

๑.๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ในครั้งนี้ เครื่องมือทุกฉบับใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่องมือโดย นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางปัญชลีย์ ปราณี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกรวิการ์ รื่นรมย์ ตำแหน่ง ผู้ประเมินภายนอกจากจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลปรากฎว่า เครื่องมือทุกฉบับมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้

๑.๒. การประสานงานกับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ตามหนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ ศธ๐๔๑๒๖/๗๕๔

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตอนที่ ๒ การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๑. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๓-๕ คน และต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผ่านการพัฒนาและมายชื่อตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมเป็นกรรมการ

๒. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม จัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สำหรับคณะกรรมการโดยอาศัยแนวทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สร้างและกำหนดขึ้น

๓. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน

๔. คณะกรรมการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้แบบประเมินและแบบสรุปผลการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ สร้างขึ้น

๕. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้รูปแบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ กำหนดขึ้น

๖. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลงมติให้การเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗. แนบรายงานการประชุม/บันทึกให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงในภาคผนวกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๘. จัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๙. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาคผนวกรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๑๐.จัดส่งการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๑. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๒. การรายงานผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

๑.๑ สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โรงเรียน (ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมทั้งหมด)

๒. สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒.๑ สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๒.๒ สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐานและเมื่อพิจารณาโดยจำแนกรายมาตรฐาน พบว่า

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

๑.๑. ผลการพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

๑.๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ จัดระบบเทคโนยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนที่หลากหลาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรุ้อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

โพสต์โดย ปัญ : [10 เม.ย. 2563 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [2357] ไอพี : 159.192.138.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,715 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย

เปิดอ่าน 9,145 ครั้ง
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

เปิดอ่าน 22,212 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 8,760 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 1,075 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 15,655 ครั้ง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง
ฮาอึแตก! คลิปชายเปลือยออกจากห้องในโรงแรม แต่ประตูห้องดันล็อกอัตโนมัติ เป็นท่านจะทำยังไง

เปิดอ่าน 8,006 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 12,585 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 26,437 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 28,450 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 10,796 ครั้ง
ระวัง! หยุดหายใจขณะหลับ
ระวัง! หยุดหายใจขณะหลับ

เปิดอ่าน 2,700 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 10,819 ครั้ง
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??

เปิดอ่าน 11,057 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 15,314 ครั้ง
"ข่าลิง" คืออะไร?
"ข่าลิง" คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 100,835 ครั้ง
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25

เปิดอ่าน 10,483 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 7,529 ครั้ง
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย

เปิดอ่าน 14,188 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ