ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่กา

ผู้ประเมิน นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์

หน่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยใช้ การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการประเมินโครงการใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Output Evaluation)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 883 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 32 คน และนักเรียน จำนวน 851 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 297 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 32 คน เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Selection) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเรียน จำนวน 265 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเรียนโดยการเปิดตาราง Krejcie และ Morgan และเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

2. ผลการประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

3. ผลการประเมินผลผลิตของพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า

3.1 ผลการประเมิน ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูแต่ละคนมีคะแนนร้อยละหลังการประชุมฯสูงขึ้นทุกคนและได้คะแนนหลังการประชุมฯร้อยละ70.2 ขึ้นไป ทุกคน และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3.2 ผลการประเมิน ครูมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมครูมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3.3 ผลการประเมิน ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมครูมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3.4 ผลการประเมินความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โรงเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละของนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ โรงเรียนที่มีผลการประเมินการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละของนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.13 และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ข้อจำกัดของการประเมิน

ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งดำเนินการกับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การเขียน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใช้ลงมา จำนวน 32 โรงเรียนเท่านั้น เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 32 โรงเรียนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้มีประสิทธิ์ภาพเพราะเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะของการประเมิน

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ด้านปัจจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ควรจัดการอบรม หรือศึกษาดูงานสำนักงานพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จ และควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละโรงเรียนในเรื่อง การดำเนินการดูแลระบบ e-Mes : ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ด้านกระบวนการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง

1.3 ด้านผลผลิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ควรเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และการลงมือปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดกิจกรรมกลางแจ้งและ/หรือจัดกิจกรรมในร่มตามสภาพความเหมาะสม ในแต่ละฤดูเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมีคุณภาพตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเข็มแข็งและความต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป

2.2 ควรศึกษากระบวนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

2.3 ควรศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมพัฒนาครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบ Active Learning อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ธรรม : [29 เม.ย. 2563 เวลา 18:50 น.]
อ่าน [1363] ไอพี : 171.96.239.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ