ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมส

บทคัดย่อ

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กเป็นอย่างมากและเป็น

อวัยวะที่สำคัญ ในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ แขนทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อตาให้ประสานงานกันอย่างลงตัว และทำให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว การบริหารกล้ามเนื้อมือกับตาบ่อยๆ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองที่ดีตามไปด้วย ตลอดจนการขีดเขียนของเด็กต่อไป จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell โดยการศึกษาในครั้งนี่เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell ในการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ เมื่อผ่านการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 17 คน ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell จำนวน 10 แผน โดยผลการพิจารณาความสอดคล้อง โดยรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ซึ่งหมายความว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด 2. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell จำนวน 10 ชุด 3. แบบประเมินพฤติกรรม ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.8 – 1 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาปรากฏว่า

1. ผลการพิจารณาความสอดคล้อง ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทุกชดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ถึง 4.72 ซึ่งหมายความว่า ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีความเหมาะสมมาก ถึง เหมาะสมมากที่สุด

2. เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการเคลื่อนไหว

ด้านภาษา ด้านปรับตัว ด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม มีคะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell ได้ผลดังนี้

2.1 คะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการเคลื่อนไหว นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยรวมรวมร้อยละ 80.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.2 คะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านภาษา นักเรียน

ทุกคนมีเฉลี่ยคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 91.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.3 คะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการปรับตัว นักเรียนทุกคนมีเฉลี่ยคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 98.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.4 คะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านนิสัยส่วนตัวและส่วนรวม นักเรียนทุกคนมีเฉลี่ยคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา มีคะแนนประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell นักเรียนทุกคนมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา หลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesellสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านยังพบว่าภายหลังการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesellแล้วนักเรียนเตรียมอนุบาล 3 ขวบมีความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในแต่ละรายด้านสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell เหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนเตรียมอนุบาล เพราะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กเป็นอย่างมากและเป็นอวัยวะที่สำคัญ ในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ แขนทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อตาให้ประสานงานกันอย่างลงตัว และทำให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว การบริหารกล้ามเนื้อมือกับตาบ่อยๆ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองที่ดีตามไปด้วย ตลอดจนการขีดเขียนของเด็กต่อไป

โพสต์โดย นางณัฐรัตน์ การนิตย์ : [23 พ.ค. 2563 เวลา 08:12 น.]
อ่าน [1670] ไอพี : 223.206.219.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,258 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 22,520 ครั้ง
ประวัติ แคลคูลัส
ประวัติ แคลคูลัส

เปิดอ่าน 21,328 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 8,995 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 86,165 ครั้ง
ดนตรีไทย
ดนตรีไทย

เปิดอ่าน 27,507 ครั้ง
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด

เปิดอ่าน 38,150 ครั้ง
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ

เปิดอ่าน 44,254 ครั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

เปิดอ่าน 83,287 ครั้ง
การปลูกผักหวานป่าเชิงระบบ
การปลูกผักหวานป่าเชิงระบบ

เปิดอ่าน 7,788 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด

เปิดอ่าน 19,921 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 5,650 ครั้ง
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 29,874 ครั้ง
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน
การถ่ายโอนสถานศึกษาและเปลี่ยนสถานะครู เป็นพนักงานของรัฐ : ปัญหาที่เกาไม่ถูกที่คัน

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา
จดหมายฉบับที่ 79 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถึงเวลาจัดทัพใหม่ด้านคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 25,695 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,381 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา

เปิดอ่าน 19,015 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

เปิดอ่าน 27,647 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง

เปิดอ่าน 73,402 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 19,312 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ