ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมบล็อคสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกม การศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุ อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว (กระทรวงศึกษาธิการ. 25860 : 43) ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น การใส่ การถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล. 2546:111)

การเล่นต่อบล็อคสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป โดยในช่วงแรกอาจเลือกบล็อคที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถหยิบจับได้ง่าย เพราะในช่วงวัยนี้เด็กจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้น พวกเขาจะเริ่มอยากหยิบจับและทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง อยากขีดเขียน อยากจับช้อนกินข้าวเอง ซึ่งการเล่นต่อบล็อคนั้นจะช่วยฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น การใช้มือกดหรือต่อบล็อคในแต่ละชิ้นจะช่วยพัฒนาให้กล้ามเนื้อนิ้ว มือ ข้อมือ แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้เด็กสามารถใช้มือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือ หยิบสิ่งของ หรือกินข้าว การเล่นต่อบล็อคนั้น เปรียบเสมือนการฝึกให้ลูกได้ทำงานหนึ่งชิ้น เพราะในการต่อแต่ละครั้ง ขั้นแรกลูกต้องมีการวางแผนว่าอยากจะต่อเป็นรูปอะไร จากนั้นลูกก็จะต้องมีการสังเกตและแยกแยะชิ้นส่วนแต่ละส่วนว่าจะสามารถนำมาต่อตามแบบที่ตัวเองได้วางแผนไว้หรือไม่ และเมื่อต่อไปสักพัก ลูกอาจเกิดปัญหา บล็อคอาจถล่มหรือไม่ได้สมดุล ลูกก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา ลองผิดลองถูก จนกว่าจะต่อบล็อคได้สำเร็จ การต่อบล็อคจัดเป็นของเล่นปลายเปิดที่ช่วยฝึกการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทุกครั้งที่ลูกเล่นต่อบล็อค ลูก ๆ จะเรียนรู้กระบวนการหาวิธีใหม่ ๆ ในการต่อ สร้าง หรือประกอบสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ลูกจะเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นต้น ด้วยการสังเกตโครงสร้าง และรับรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง เวลาที่ต่อแล้วบล็อกหล่นลงมาลูกจะได้ฝึกการใช้ทักษะคณิตศาสตร์ในการนับและคำนวณ ว่าจะใช้บล็อคกี่ชิ้นในการสร้างผลงาน หรือลูกจะได้ฝึกสังเกตเปรียบเทียบความยาว ความกว้างของรูปทรงบล็อคในแต่ละชิ้น และที่สำคัญในการเล่นถ้าพ่อแม่ให้ความสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกับลูก ชักชวนให้ลูกพูดคุยและเล่าถึงกิจกรรมนั้น ๆ ก็จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเกิดทักษะในการใช้ภาษาที่ดีขึ้นด้วย (สุภาพรรณ ศรีสุข. 2561

จากการจัดประสบการณ์การสอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี พบว่านักเรียนยังมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กที่เกี่ยวกับการใช้นิ้วมือและการประสานสัมพันธ์มือกับตาในด้านความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการการควบคุมการประสานกันไม่ดีเท่าที่ควรและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับวัย ข้าพเจ้าซึ่งเป็นครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการใช้และพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับวัยต่อไป

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้มือและนิ้วมือในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา

2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย

2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตผลงานรูปแบบวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

3.2 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและตัวบ่งชี้

3.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.4 วางแผน จัดหาและผลิตสื่อ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

3.5 ผลิตสื่อชุดบล็อกสร้างสรรค์ตามขั้นตอนและนำไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีและประเมิน

4. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้มือและนิ้วมือในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาดีขึ้น

2 เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

3 เด็กมีพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การขยายผล ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ

8.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม PLC ในกลุ่มครูปฐมวัยเพื่อถ่ายทอดและขอคำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรม

8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและนำรูปแบบการประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมไปใช้สำหรับการพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลงาน

1. นำนวัตกรรมเรื่องการใช้ชุดกิจกรรม “บล็อกสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบเป็นเหตุและผล

2. มีการพัฒนาบล็อกให้มีรูปแบบที่หลากหลายโดยมีเนื้อหาที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย เช่น บล็อกพยัญชนะไทย ก- ฮ บล็อกตัวอักษร A – Z

3. ใช้ชุดกิจกรรม “บล็อกสร้างสรรค์” โดยต่อบล็อกตามรูปแบบที่กำหนดตามขึ้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดและการทำงานที่เป็นระบบ

โพสต์โดย ต้นอ้อสีแดง : [16 มิ.ย. 2563 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [3094] ไอพี : 122.155.35.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ