ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์

ผู้วิจัย นางโสรัจจ์ แสนคำ

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ จะต้องอาศัยเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและจะต้องจะต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ การสรุปข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน มุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้สูงขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ และวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรม หุ่นยนต์ ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ 2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ 4) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนหุ่นยนต์ ครูที่รับผิดชอบฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad : WRO) จำนวน 5 คน และนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 คน โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่จัดเข้ากลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบ 3) การนำรูปแบบไปใช้ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุง

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชมรมหุ่นยนต์ ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ เกี่ยวกับความสามารถในการสอนโครงงานหุ่นยนต์ของครูยังต้องมีการพัฒนาความรู้ ครูควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้ให้เนื้อหาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ครูควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ การทํางานเป็นทีมและมีสื่อออนไลน์ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ ในการเรียนการสอนรวมทั้งการนำเสนอผลงานไม่สนุก น่าเบื่อ และมีการวัดและประเมินผลจากการประเมินผลงานนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน ใช้แบบประเมินที่มีการกำหนดค่าความสำเร็จที่เป็นมาตรฐานแบบรูบิค โดยประเมินทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและผลงานนวัตกรรมของนักเรียน นักเรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ขาดทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และยังไม่แบ่งหน้าที่การทำงานแบบทีม

2. ผลการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน

Wro-PpBL ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการที่หลากหลาย คำนึงถึงความแตกต่างและความถนัดของแต่ละคน มีการเรียนรู้เป็นทีม เน้นกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การอภิปรายแสดงความคิดเห็น และการใช้สื่ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL ที่จะช่วยในการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น และนักเรียนมีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

3. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ พบว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ผู้เรียนจะต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือทีม ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน มีการสืบค้นหาความรู้จากออนไลน์ผสมผสานกับกิจกรรมในห้องเรียน (Blended Learning) เพื่อให้แนวคิดนำไปสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์สำหรับนำไปใช้ในการแข่งขันและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้สังเคราะห์จนเกิดเป็นรูปแบบการเรียน Wro-PpBL ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทของสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชมรมหุ่นยนต์ และพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและผลงานนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ได้เป็นอย่างดี มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมความพร้อม การกำหนดปัญหาหัวข้อตามโจทย์ของนานาชาติ WRO การรวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลการทำโครงงานและผลงานนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ โดยในการจัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้เพียงพอ จัดหาวัสดุ ชุดอุปกรณ์ประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ Lego Educationและชุดเสริม EV3 Mindstrom เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ความแรงขนาด Core i5 ขึ้นไปเพื่อให้การประมวลผลคำสั่งเร็ว ขนาด RAM ไม่น้อยกว่า 8G และลงโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3 สำหรับใช้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โปรแกรม Lego Digital Designer สำหรับใช้ออกแบบภาพ 3 มิติและจำลองการทำงาน จัดเตรียมแหล่งค้นคว้าข้อมูลทั้งในห้องเรียนและบนสื่อออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ต้องพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนที่ทำกิจกรรม โดยเชื่อว่านักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้โดยร่วมกันทำกิจกรรมเป็นทีมโดยผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.73/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ รูปแบบการเรียน Wro-PpBL พบว่า ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (คิดเป็นร้อยละของการพัฒนา 27.03)

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.534

โดยสรุป นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูที่สอนด้านหุ่นยนต์นำรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wro-PpBL นี้ ไปใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมต่อไป

โพสต์โดย ครูจอย : [4 ส.ค. 2563 เวลา 20:05 น.]
อ่าน [5407] ไอพี : 49.48.192.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,879 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 108,383 ครั้ง
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์
การกำเนิดของศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 26,330 ครั้ง
พิธีวิวาห์ซาไก
พิธีวิวาห์ซาไก

เปิดอ่าน 3,642 ครั้ง
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส
William Herschel (วิลเลียม เฮอร์เชล) : ผู้ค้นพบอินฟราเรด และ ดาวยูเรนัส

เปิดอ่าน 96,020 ครั้ง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 59,615 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 17,667 ครั้ง
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์

เปิดอ่าน 6,207 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL

เปิดอ่าน 11,797 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 9,114 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 43,892 ครั้ง
กฎสามส่วน (Rule of Third)
กฎสามส่วน (Rule of Third)

เปิดอ่าน 17,893 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 47,760 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 12,719 ครั้ง
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเขียน

เปิดอ่าน 9,919 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 77,992 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
เปิดอ่าน 31,411 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 13,845 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
เปิดอ่าน 81,992 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต
เปิดอ่าน 18,405 ครั้ง
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ