ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน เทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่องานวิจัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน

เทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรี ชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน 2)เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน 3)เพื่อนำแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน มาใช้เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 4)เพื่อประเมินผล สร้างคู่มือจากการทดลองใช้รูปแบบกระบวนการนิเทศภายใน 5)เพื่อนำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ที่พัฒนาแล้วมาทำการทดลองซ้ำและ 6) เพื่อประเมินผลสร้างคู่มือมือที่ได้จากรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในที่พัฒนาแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ของโรงเรียน (R1) ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน (D1) ขั้นตอนที่ 3 นำแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน มาใช้เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (R2) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล สร้างคู่มือจากการทดลองใช้รูปแบบกระบวนการนิเทศภายใน (D2) ขั้นตอนที่ 5นำรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในที่พัฒนาแล้วมาทำการทดลองซ้ำ (R3) และขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล สร้างคู่มือมือที่ได้จากรูปแบบแนวทางการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ที่พัฒนาแล้ว (D3) ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 149 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ปีการศึกษา 2561-2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี(mixed methods) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา(content analysis) ค่าเฉลี่ย(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) และนำเสนอผลโดยพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลได้ดังนี้

1.ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน (R1)

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาผ่านมา พบว่าสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ คุณภาพผู้เรียนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยการนิเทศภายใน

2. ผลการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน (D1)

ผลการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน จากการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามและสนทนากลุ่ม( Focus Group) ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนพบว่า

2.1 สภาพปัจจุบันของการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การสำรวจความต้องการจำเป็นของโรงเรียน การวางแผนการนิเทศ การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินผลการนิเทศ และการปรับปรุงแก้ไข

2.2 ความต้องการในการนิเทศภายในของครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการนิเทศ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล

2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมถึงการนำผลการสรุปแนวคิด สนทนากับผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน นั้นควรประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 การกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจการนิเทศและการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการนิเทศภายใน

ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล

ขั้นที่ 5 การปรับปรุงแก้ไข

3. ผลการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน มาใช้เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน (R2)

3.1 ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จากการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน มาใช้เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ทำให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

3.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ครูมีความรู้ดี มีความสามารถในการสอนดี จากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทำให้ครูเป็นผู้มีความรอบรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องานและการจัดการเรียนการสอน

1) ครูมีการพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นทำให้ครูมีแผนการสอนที่เหมาะสมและสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2) ครูมีความสามารถในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นที่สื่อ เครื่องมือที่นักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อแสวงหาความรู้

3.1.2 ด้านทางสังคม

1) เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป

2) ครูเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานและโรงเรียน

3) รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันทำงานไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจกัน

3.1.3 ด้านส่วนตัวของครู

1) เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจทำงานรักเด็กเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน อุทิศเวลาทำงานเต็มความสามารถ

2) ได้รับความก้าวหน้า เลื่อนวิทยฐานะในมาตรฐานและวิชาชีพของครู

3.2 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 11 ข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการจัดการเรียนรู้การสาธิตการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การระดมความคิด

4. ผลการประเมินผลและพัฒนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน (D2)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้นโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ลดลง เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ และภาษาต่างประเทศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และศิลปะ

2. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยรวมลดลง แต่คะแนนเฉลี่ยบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น

3. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล ด้านการดำเนินการนิเทศภายใน ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

3.1 ด้านการกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจการนิเทศ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการนิเทศภายใน และการกำหนดขอบข่ายและเนื้อหาของการนิเทศภายใน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน

3.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในให้กับครูและบุคลากร การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการนิเทศของครูและบุคลากร

3.3 ด้านการดำเนินการนิเทศภายในโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมการนิเทศภายในทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ คณะกรรมนิเทศภายในดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ผู้บริหาร กำกับ ควบคุม ดูแลการนิเทศภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการให้กับครูและบุคลากร

3.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การกำหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม การวิเคราะห์ผลการประเมินในด้านปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศภายใน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสร้างเครื่องมือการประเมิน

3.5 ด้านการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเสริมแรงให้ขวัญกำลังใจ การจัดทำรายงานผลการประเมิน การนำผลการประเมินในด้านปัญหา อุปสรรคที่มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การรายงานผลประเมินการนิเทศภายในให้หน่วยงานภายนอกทราบ

5.ผลการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในที่พัฒนาแล้วมาทำการศึกษาซ้ำ (R3)

1. ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จากการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในมาใช้เพื่อศึกษาการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ที่พัฒนาแล้วมาทดลองซ้ำ ทำให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่มีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรู้ดี มีความสามารถในการสอนดีจากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทำให้ครูเป็นผู้มีความรอบรู้และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ด้วยความเอาใจใส่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่องานและการจัดการเรียนการสอน

1) ครูมีการพัฒนาแผนการสอนอยู่เสมอ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทำให้ครูมีแผนการสอนที่เหมาะสมและสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2) ครูมีความสามารถในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นที่สื่อ เครื่องมือที่นักเรียนเป็นผู้ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อแสวงหาความรู้

3) ครูมีความสามารถในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการวัดและประเมินผลพฤติกรรมนักเรียน และเน้นทักษะกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ

4) ครูมีความสามารถในการแสวงหาคิดค้น วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยการคิด การปฏิบัติการจริง มุ่งปลูกฝังนักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนเช่น การสอนด้วยโครงงาน การให้นักเรียนสร้างผลงานและชิ้นงาน การใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง

1.2 ด้านทางสังคม

1) เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป

2) ครูเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานและโรงเรียน

3) รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ มีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันทำงานไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจกัน

4) มีวินัยในตนเองรับผิดชอบงานตนเองให้เกียรติเอาใจเพื่อนร่วมงานและประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการที่ดี

5) มีเจตคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมอาชีพมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไปให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงานและบุคคลในชุมชน ทำให้ชุมชนศรัทธาต่อครูและโรงเรียน

1.3 ด้านส่วนตัวของครู

1) เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตั้งใจทำงาน รักเด็ก เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน อุทิศเวลาทำงานเต็มความสามารถ

2) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่น่าเชื่อถือ เคารพยกย่องถือแก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

3) ได้รับความก้าวหน้า เลื่อนวิทยฐานะในมาตรฐานและวิชาชีพของครู

2. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 12 ข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน การสาธิตการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ

6. ผลการประเมินผลแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่พัฒนาแล้ว และประเมินความพึงพอใจ (D3)

1. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายด้าน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล ด้านการกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจการนิเทศ ด้านการดำเนินการนิเทศภายใน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และการวางแผนการนิเทศ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านการกำหนดผู้รับผิดชอบและภารกิจการนิเทศ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ ระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การกำหนดขอบข่ายและเนื้อหาของการนิเทศภายใน การกำหนดกรอบและความรับผิดชอบในการนิเทศภายในของคณะกรรมการนิเทศภายใน และการสร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการนิเทศภายใน

1.2 ด้านการวางแผนการนิเทศ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การประชุมครูและบุคลากรร่วมวางแผนการนิเทศภายใน การจัดทำแผนการนิเทศประจำปี และการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการนิเทศของครูและบุคลากร ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน

1.3 ด้านการดำเนินการนิเทศภายในโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 4 ข้อ ระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมการนิเทศภายในทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ คณะกรรมนิเทศภายในดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศภายในตามแผนที่วางไว้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการให้กับครูและบุคลากร

1.4 ด้านการประเมินผลการนิเทศและการรายงานผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการประเมินในด้านปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น การกำหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศภายใน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การวิเคราะห์ผลการประเมินในด้านความสำเร็จ

1.5 ด้านการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเสริมแรงให้ขวัญกำลังใจ การนำผลการประเมินในด้านปัญหา อุปสรรคที่มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายงานผลการประเมิน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การรายงานผลประเมินการนิเทศภายในให้หน่วยงานภายนอกทราบ

โพสต์โดย ผอ.โจ : [15 ส.ค. 2563 เวลา 08:56 น.]
อ่าน [1796] ไอพี : 184.22.176.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,756 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 1,074 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ

เปิดอ่าน 18,356 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 9,089 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 35,835 ครั้ง
การคิดเลขในใจ
การคิดเลขในใจ

เปิดอ่าน 26,304 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 10,827 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 2,056 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เปิดอ่าน 12,087 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 10,974 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 54,985 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก

เปิดอ่าน 15,789 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 457,171 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 11,329 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 41,523 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,398 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 11,698 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร

เปิดอ่าน 436,115 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 6,542 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 12,683 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ