ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ

ผู้วิจัย นางสาววาสนา แก้วจันทร์เพ็ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ 4. เพื่อศึกษาผลการนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ไปใช้การดําเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบตัวชี้วัดและศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 ศึกษาผลการสร้างและการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบล ดงมะไฟ ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ระยะที่ 4 ศึกษาผลการนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิค Modified Priority Needs Index (PNlModified)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสภาพปัจจุบันการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เป้าหมายของรูปแบบ 4) เนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาของรูปแบบ ประกอบด้วย 6 Module คือ 4.1) การกําหนดจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ 4.2) การพิจารณาความพร้อมของเด็กปฐมวัย 4.3) การกําหนดเนื้อหา 4.4) การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 4.5) การประเมินผล และ 4.6) ข้อมูลป้อนกลับ ใช้ระยะเวลา 118 ชั่วโมง วิธีการพัฒนา ได้แก่ การอบรม และการพัฒนาตนเองโดยดําเนินการพัฒนา 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 การบูรณาการระหว่างปฏิบัติงาน และขั้นที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และ 5) การประเมินผลรูปแบบ ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟทำให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น

4. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาหลังใช้การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตำบลดงมะไฟสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ถือว่าผ่านเกณฑ์

TITLE Development on a Form on the Teachers’ Potential Development

Based on Learning Experience Management to Promote the Pre-school Children‘s Language Skills at Tessabantambondongmafai School.

RESEARCHER Ms. Wassana Kaewjunpheng

Director of the Tessabantambondongmafai School.

YEAR 2018

Abstract

This study aimed 1) to investigate components ,indicators on the teachers’ development regarding learning experience to promote the pre-school children’s language skills at Tessabantambondongmafai School, 2) to develop the form of the teachers’ potentiality on managing the learning experience to promote the children’s language skills at the School.3) to experiment the application of the form of the teachers’ development on the learning management to promote the children’s language skills at the School,4) to explore the results of application on the form of the teachers’ potential development to promote the children’s language skills at the School. The study applied the R&D procedure consisting of 4 phases: PHASE 1- Investigation of indicators as well as current states, desired states of the teachers of the pre-school level in managing the language skills of the children confirmed by the scholars at the School; PHASE 2- Exploration of results on the creatyion and development of the form of the teachers’ competency based on the children’s language skills at the School; PHASE 3- Investigation of the experiment of the form of the teachers’ development in managing the children’s language skills at the School; PHASE 4- Exploration of the application on the form of the teachers’ potentiality development regarding the preparation of readiness on the language skills to be applied. Tools used included percentage, standard deviation and Modified Priority Needs Index.

The findings of this study were:

1. The components of the teachers’ competency development in managing learning experience to promote the pre0school children’s language skills at the School consisted of components, 24 indicators confirmed by the scholars were at the highest level. The current states of the form of the teachers’ potential development on the learning experience management to promote the ore-school children’s language skills at the School were at the highest degree.

2. The form of the teachers’ competency development on the management of ;earning management to promote developed was composed of 1) Principle of the form, 2) Objectives of the form, 3) Target ,contents and activities of the form including 6 modules; 4.1 ) Designation of the target of application, 4.2) Consideration of the children’ readiness,4.3) The designation of contents, 4.4) The experience application, 4.5) Evaluation, and 4.6) The feedback of data. The period of time used covered 118 hours. The development methods included training, self-development using 4 stages: 1) Evaluation before the experiment, 2) Development, 3) Integration during the application, 4) Evaluation after the development, and 5) Outcome of evaluation. The evaluation by the scholars revealed that profitability, feasibility and suitability, in general, were at the highest degree.

3. The results of the form experiment on the teachers’ potentiality development in managing learning experience to promote the children’s language skills at the School found that the children obtained higher language skills at the .01 level of significance. This showed that the learning application based on the teachers’ potential development to promote the language skills of the children at the School was higher than that of before the learning at the .01 level of significance passing the criteria set.

โพสต์โดย ศิริ : [22 ส.ค. 2563 เวลา 20:32 น.]
อ่าน [1892] ไอพี : 182.232.191.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,015 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,900 ครั้ง
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์

เปิดอ่าน 20,843 ครั้ง
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ
เคล็ดไม่ลับ!!!วิธีตอน"มะนาว"ด้วย"กะปิ" ได้กิ่งพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการ

เปิดอ่าน 6,671 ครั้ง
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปิดอ่าน 12,895 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 12,074 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 21,582 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 31,298 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 110,892 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 13,916 ครั้ง
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"
ไม่อยากให้ลูกลำบาก!! เทคนิคง่ายๆ สอนเด็กให้เป็น "เศรษฐี"

เปิดอ่าน 9,361 ครั้ง
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้

เปิดอ่าน 12,279 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 20,685 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 2,488 ครั้ง
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม
Toyota Yaris 2022 เพื่อนซี้โฉมใหม่ที่ลงตัวมากกว่าเดิม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 43,282 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 19,192 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 20,663 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 8,390 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 10,034 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ