ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู ในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู

ในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ผู้วิจัย นายสุทธิพันธ์ โสภณสุขกุล

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยใช้วิธีการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 5 กลุ่ม ตามลักษณะของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยวิธีการของ KJ. Method ออกแบบพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม นำผลการวิจัยที่ได้ไปประเมินหลักสูตรตามแบบจำลองชิป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)

การประเมินสภาวะแวดล้อม โดยผู้วิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย การวิเคราะห์หลักสูตร และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมคือ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเจตคติของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องดังนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการจัดทำโครงงาน การนำเสนอผลการดำเนินโครงงาน โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คน/รุ่น ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความสอดคล้องของหัวข้อฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ ผลปรากฏว่า ดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ .92 และ .95 ตามลำดับ ซึ่งความสอดคล้องกันสูง สำหรับการประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถามและแบบประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนที่มีความชำนาญการสอน การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด นำหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้งเครื่องมือในการวิจัยต่าง ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกล-ก จังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนนี้ ปรากฏว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จำนวน 20 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.00 และ 83.38 และผลการปฏิบัติ (การเขียนแผนการเรียนรู้) ของผู้เข้ารับการอบรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.22 ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 8 หัวข้อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .88 แสดงว่า แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก สรุปได้ว่า หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ฝึกอบรมได้ สำหรับผลการประเมินการฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)

ผลการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนในการฝึกอบรมจริงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีประสิทธิภาพด้านทฤษฎี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.81/83.28 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.28 มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 สำหรับผลการประเมินวิทยากรฝึกอบรมโดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่า วิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความคิดเห็นของการฝึกอบรมในด้านความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และการนำความรู้ไปใช้สอนรายวิชาที่มอบหมายหลังจากการฝึกอบรมในขั้นตอนนี้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อภาพรวมของการจัดการฝึกอบรมในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)

การประเมินผลการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาที่มอบหมายเข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชา นักศึกษา ที่เรียนรายวิชาที่ผู้เข้าอบรมสอนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการประเมินการสอนโดยผู้บังคับบัญชา พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการสอนภาคทฤษฎีของครูผู้สอนที่สอนโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ และมีความพึงพอใจผลการสอนภาคปฏิบัติอยู่ในระดับดี สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจในการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน พบว่า ผลการสอนโครงงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.59

โพสต์โดย ศิริ : [22 ส.ค. 2563 เวลา 21:24 น.]
อ่าน [1878] ไอพี : 182.232.191.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,459 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

เปิดอ่าน 1,321 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 11,393 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 11,688 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 20,850 ครั้ง
 ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 28,273 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 7,220 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 13,074 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 402 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 16,730 ครั้ง
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ

เปิดอ่าน 34,784 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 6,503 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 18,747 ครั้ง
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดอ่าน 21,419 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 16,168 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,733 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ

เปิดอ่าน 11,307 ครั้ง
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"

เปิดอ่าน 13,567 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 9,558 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 127,769 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ