ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ด

ผู้รายงาน เยาวรัตน์ พุทธสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุกเสม็ด

ปีการศึกษา 2562

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ด ทั้ง 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) ประเมินความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ด กลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 172 คน คือผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 77 คน และนักเรียน จำนวน 77 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD ) ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ด

ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) รองลงมาคือด้านผลผลิต (Product) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

1.1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ดด้านสภาพแวดล้อม(Context) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) การดำเนินงานตามโครงการเป็นงานที่จำเป็นต่อนักเรียน 2) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน

1.2 การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ดด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านงบประมาณ

ด้านบริหารจัดการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านบุคลากร

1.3 การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ดด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) มีการทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการทดสอบ 2) มีการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองประจำชั้นเรียน และผู้ปกครองเครือข่าย 3) มีการจัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของนักเรียน และข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ โรงเรียนมีการติดตามผลนักเรียนทั้งด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต

1.4 การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ดด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

2) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆอย่างเหมาะสม

3) นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี มีความสุข และเห็นคุณค่าของตนเอง และข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุกเสม็ดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นการสวดมนต์ นั่งสมาธิ กิจกรรมทางศาสนาสม่ำเสมอ 2) นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียนอย่างมีความสุข 3) ครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

โพสต์โดย อนัตตา : [19 ต.ค. 2563 เวลา 08:43 น.]
อ่าน [1585] ไอพี : 1.47.38.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ