ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน : นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประกอบด้วย 1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม2.เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3.เพื่อประเมินด้านกระบวนการ และ 4 เพื่อประเมินด้านผลผลิต โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ คณะครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ ผลการประเมินแต่ละด้านพบว่า

1.ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดด้านความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ความพร้อมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย ความต้องการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุดเช่นกัน ส่วนงบประมาณมีเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2.ด้านป้จจัยนำเข้าของโครงการพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเด็กดี มีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคืองบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการและมีการให้ความรู้ประชุมชี้แจงสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง พบว่า

4.1 คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของครูผู้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีจิตสาธารณะ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง พบว่า ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ ลำดับถัดมาคือความพึงพอใจของ นักเรียน มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ : [29 พ.ย. 2563 เวลา 13:15 น.]
อ่าน [3468] ไอพี : 58.11.17.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,228 ครั้ง
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

เปิดอ่าน 14,681 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 15,142 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

เปิดอ่าน 9,416 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 127,291 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 16,442 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 114,920 ครั้ง
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า

เปิดอ่าน 12,445 ครั้ง
ยาตีกันอันตราย
ยาตีกันอันตราย

เปิดอ่าน 2,158 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 29,434 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย

เปิดอ่าน 25,458 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน

เปิดอ่าน 16,837 ครั้ง
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย
ติดตั้งสายดินปักขวด อันตราย

เปิดอ่าน 10,728 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย

เปิดอ่าน 2,102 ครั้ง
คำขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง 2566
คำขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง 2566

เปิดอ่าน 14,785 ครั้ง
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
เปิดอ่าน 8,220 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
เปิดอ่าน 201,634 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย
เปิดอ่าน 10,337 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดอ่าน 10,325 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ