ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน : นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประกอบด้วย 1. เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม2.เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3.เพื่อประเมินด้านกระบวนการ และ 4 เพื่อประเมินด้านผลผลิต โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ คณะครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละ ผลการประเมินแต่ละด้านพบว่า

1.ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดด้านความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ความพร้อมของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย ความต้องการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้พัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า แนวนโยบายของโรงเรียนเอื้อต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลากรมีปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุดเช่นกัน ส่วนงบประมาณมีเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2.ด้านป้จจัยนำเข้าของโครงการพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเด็กดี มีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคืองบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง มีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการและมีการให้ความรู้ประชุมชี้แจงสื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง พบว่า

4.1 คุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของครูผู้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีวินัย

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีจิตสาธารณะ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง พบว่า ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการ ลำดับถัดมาคือความพึงพอใจของ นักเรียน มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ : [29 พ.ย. 2563 เวลา 13:15 น.]
อ่าน [1601] ไอพี : 58.11.17.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,948 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 9,359 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 16,784 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 8,624 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 9,766 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

เปิดอ่าน 24,446 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 11,527 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 13,539 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 27,700 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 25,620 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 6,040 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา

เปิดอ่าน 6,453 ครั้ง
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน

เปิดอ่าน 7,282 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 48,196 ครั้ง
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน
โลกออนไลน์ชื่นชม ผอ.โรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง ร่ายกลอนลำและอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,848 ครั้ง
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า

เปิดอ่าน 44,129 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6

เปิดอ่าน 47,278 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

เปิดอ่าน 5,911 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 9,687 ครั้ง
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก
อาหารขยะ...ทานได้แต่ต้องฉลาดเลือก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ