ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE(Teams For Education)

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

บุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)

ผู้ประเมิน : นางสาวพิริยา เอกวิเศษ

หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่พิมพ์ : 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education)

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE(Teams For Education) รวมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ้น 236 คน จำแนกเป็น 1) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ได้แก่ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 22 คน 3) ผู้บริหารสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 6 คน 4) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ จากสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 6 แห่ง 50 คน 5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ที่ผู้ประเมินสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นแบบประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ประกอบด้วย คำถามเกี่ยวกับผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ประกอบด้วย 1)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 3 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 2) ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 2) การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 4) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อกศจ.) ด้านงานพัฒนาการศึกษาและการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.) 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 6.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.2) การประอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.3) การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 6.4) การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 7) การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 8) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) 9) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับภาค 10) การจัดทำเอกสารรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form or Unstructured Questionnaire)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง สัมประสิทธิ์แอลฟา ( a- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t -test วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยรวมและรายด้าน จำนวน 5 ด้าน ผลปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า ความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า ด้านความจำเป็น ความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านการประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีการประชุม ปรึกษาหารือทำความเข้าใจในโครงการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55

2. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) จากความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.15 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านความเพียงพอ ความเหมาะสม ความสะดวก และการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การจัดวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ 1) มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33

3. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านกระบวนการ (Process) จากความคิดเห็นของ ศธจ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) รายด้าน พบว่า กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ผู้เข้าร่วมประชุมมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ คณะกรรมการคัดเลือกมีความเข้าใจและชัดเจนในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานำร่องของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (อ.กศจ.) และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การดำเนินงานประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และการาประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มติที่ประชุมเห็นชอบและประกาศรายชื่อเป็นสถานศึกษานำร่องของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ 1) ความเข้าใจในแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเหมาะสม ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ 6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ครูผู้สอนนำความรู้ ความเข้าใจสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ตรงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 กิจกรรมที่ 6.2 การประอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมของศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดในการเป็นวิทยากรกลุ่มและวิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ Coaching Teams โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ วิธีดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มีสารสนเทศข้อมูลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างชัดเจน และ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

กิจกรรมที่ 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ นิทรรศการมีความน่าสนใจและหลากหลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 กิจกรรมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ในระดับภาค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ มีการประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องของโครงการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 กิจกรรมที่ 10 การจัดทำเอกสารรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การเผยแพร่ผลงานยังหน่วยงานการศึกษาภายในและภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

4. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education (คุณภาพครู) มีผลดังนี้

4.1 ก่อนดำเนินงานโครงการผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ก่อนดำเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาที่ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.35 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71

4.2 หลังดำเนินงานโครงการผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) พบว่า หลังดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ มีรูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.77 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

4.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินงานด้านผลผลิต ก่อนและหลังดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลผลิต (Product) ก่อนและหลังดำเนินงานโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งรายข้อและโดยภาพรวม ซึ่งผลผลิตหลังดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 สูงกว่าก่อนดำเนินงานโครงการที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ด้านผลกระทบ (Impact) มีผลดังนี้

5.1 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ภายหลังการดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 และเมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามที่ครูมอบหมายในแต่ละครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59

5.2 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ภายหลังการดำเนินกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางโครงการ TFE (Teams For Education) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.66 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56 เมื่อพิจารณารายข้ออันดับแรก คือ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49

โพสต์โดย ปุ๊กกี้ : [27 ก.พ. 2564 เวลา 16:42 น.]
อ่าน [1789] ไอพี : 171.101.102.98
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,047 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 45,533 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 13,061 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 17,801 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 21,555 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก

เปิดอ่าน 15,424 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เปิดอ่าน 21,568 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 13,905 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย

เปิดอ่าน 6,486 ครั้ง
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย

เปิดอ่าน 18,713 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

เปิดอ่าน 28,507 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 17,159 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite

เปิดอ่าน 10,206 ครั้ง
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?
จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ...เงินเดือน 25,000 จะทำไหม ?

เปิดอ่าน 28,733 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven

เปิดอ่าน 22,086 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 28,446 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
เปิดอ่าน 24,611 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
เปิดอ่าน 34,673 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
เปิดอ่าน 54,693 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
เปิดอ่าน 13,221 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ