ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ชื่อรายงาน ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน

100,000 ที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3

ผู้เขียน นายนิรันดร์ อาแว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อวัดความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านจือนือแร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

1.ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องกโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

3.แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

4.แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน

100,000 ชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

5.แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

6.แบบวัดความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า (rating scale) จำนวน 10 ข้อ

สำหรับแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มี ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งคู่มือการใช้ ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้จัดเก็บรวมไว้ใน ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ผู้ศึกษาได้นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ

ผลการศึกษาพบว่า

1.ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน

100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 มีประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นร้อยละ 76.03/74.00 และชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นร้อยละ 73.33/71.00 ซึ่งชุดฝึกทักษะทั้งสองชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 สูงกว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 และชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.48 ซึ่งมีความสนใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย จูริ : [22 มี.ค. 2564 เวลา 07:09 น.]
อ่าน [3354] ไอพี : 101.51.58.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,278 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 18,428 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม

เปิดอ่าน 37,947 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 20,247 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 46,846 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม

เปิดอ่าน 15,060 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 30,311 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 26,321 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 13,676 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 32,275 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 8,092 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2

เปิดอ่าน 14,521 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 51,263 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม

เปิดอ่าน 30,469 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 20,101 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?

เปิดอ่าน 18,878 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว
เปิดอ่าน 19,016 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดอ่าน 17,753 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
เปิดอ่าน 5,431 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
เปิดอ่าน 11,172 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ