ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสร้างเสริมความรู้สู่สุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข ตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างเสริมความรู้สู่สุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข ตามแนวคิดโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน : นางตุ๊กตา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูล

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสร้างเสริมความรู้สู่สุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข ตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตเโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของสถานที่ ความพร้อมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และหน่วยงาน ที่สนับสนุน 3)เประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน การตรวจสอบทบทวน และประเมินผลกิจกรรม การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 4)เประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ ด้านผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

ประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการนี้จำนวน 187 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 82 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 77 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 22 คน ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 22 คน (ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง) กรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 17 คน (ไม่รวมครูและนักเรียน) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมครูและผู้บริหารโรงเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมความรู้สู่สุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า ประเมินระยะต้นและระหว่างโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมประเมินระหว่างโครงการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านผลผลิตเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 5) แบบสอบถามด้านผลการดำเนินงานสร้างเสริมความรู้สู่สุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุขทั้ง 10 องค์ประกอบ ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. ด้านบริบท ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ความต้องการจำเป็นของโครงการ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของโครงการและความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของกิจกรรม ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสถานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ด้านงบประมาณ และด้านหน่วยงานสนับสนุน ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ตัวชี้วัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการดำเนินงาน มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมตามแผนเด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา และด้านการตรวจสอบทบทวนและประเมินผลกิจกรรม ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลการดำเนินงานโครงการ และด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามลำดับ โดยแต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้

4.1 ด้านผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจนเกิดพฤติกรรมสุขภาพ (รอบรู้) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาวะสุขภาพนักเรียน (สุขภาพดี) ด้านการมีความสุข (มีความสุข) ตามลำดับ

4.2 ด้านผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ ผลการประเมิน 3 ลำดับแรกพบว่า ด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ตามลำดับ

4.3 ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน 3 ลำดับแรกพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมตามโครงการที่จัดขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความร่วมมือของผู้ร่วมงานหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม กระบวนการดำเนินงานของโครงการ ตามลำดับ โดยผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการทราบเป้าหมาย/จุดเน้นของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตามลำดับ

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [21 เม.ย. 2564 เวลา 06:05 น.]
อ่าน [1191] ไอพี : 171.6.234.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,756 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 86,850 ครั้ง
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพัฒนาการเชาน์ปัญญาของเพียเจต์

เปิดอ่าน 1,073 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 33,447 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 11,475 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 42,105 ครั้ง
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน

เปิดอ่าน 33,185 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 25,395 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 14,181 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 22,739 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 10,210 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก

เปิดอ่าน 12,329 ครั้ง
ดูแลสุขภาพแบบไทย
ดูแลสุขภาพแบบไทย

เปิดอ่าน 18,198 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 17,378 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 11,931 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 12,268 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56

เปิดอ่าน 8,126 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร

เปิดอ่าน 7,518 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 12,574 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ