ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน นางชุติมา พงศ์ทิพย์พนัส

ปีที่รายงาน 2564

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครูพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู ที่มีต่อผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมเป็นจริงมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู ที่มีต่อพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมเป็นจริงมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมเป็นจริงมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ประมวลข้อเสนอแนะการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้

5.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรมีการชี้แจงแนวนโยบายและจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบอย่างชัดเจนทั่วถึง สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ

5.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม จัดมุมหนังสือที่น่าสนใจในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้อ่านในทุกห้องเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้สวยงามน่าเข้าใช้บริการ ควรระดมทุนให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.3 ด้านกระบวนการ ควรจัดประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และควรนิเทศ กำกับ ติดตามงานอย่างจริงจัง

5.4 ด้านผลผลิต ควรควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ควรกระจายโอกาสให้นักเรียนฝึก และพัฒนาทักษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ทั่วถึงในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกอ่านหนังสือ และเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และควรประสานกับชุมชน ในการนำสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร หนังสือพิมพ์ ของชุมชนมาจัดวางไว้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการประเมินข้างต้น มีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในการนำผลการประเมิน ข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งควรดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญกับโครงการ โดยการประชุมชี้แจงถึงความจำเป็น วัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงกับนโยบายต้นสังกัด ตลอดจนสิ่งจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยให้คิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อการศึกษาแนวทางการดำเนินงาน การจัดหางบประมาณ การเตรียมความพร้อม และปรับปรุงพัฒนาในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสถานที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงานต้องมีการจัดทำแผนพร้อมกับระบุกิจกรรม เวลา แหล่งงบประมาณ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน การดำเนินการ การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต

4.1 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน

4.2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน และผู้ปกครองควรหาแนวทางในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกด้าน โดยร่วมกันดูแล สนับสนุน รวมทั้งการติดตามผล ทั้งที่โรงเรียน และที่บ้านอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการเรียนของนักเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยฝึกให้นักเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

4.4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ในกระบวนการของโครงการทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล เพื่อปรับปรุง พัฒนาโครงการ และกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน และให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

2. ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ

3. ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย น้องหน่อย : [22 เม.ย. 2564 เวลา 06:53 น.]
อ่าน [1319] ไอพี : 49.237.6.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,072 ครั้ง
ยางอินเดีย ต้นไม้ปลูกในร่ม ดูแลง่าย ช่วยฟอกอากาศ
ยางอินเดีย ต้นไม้ปลูกในร่ม ดูแลง่าย ช่วยฟอกอากาศ

เปิดอ่าน 30,492 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน 16,057 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน
"แก่นตะวัน" สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จักพืชเพื่อสุขภาพ-เป็นพลังงานทดแทน

เปิดอ่าน 839,338 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 18,512 ครั้ง
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"
อีกวิธีสำหรับหยุดอาการ "สะอึก"

เปิดอ่าน 36,796 ครั้ง
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี
ชมเลย! เพลงจับดินสอ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการจับดินสอที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 13,451 ครั้ง
จุดที่เย็นที่สุดในโลก
จุดที่เย็นที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม

เปิดอ่าน 7,365 ครั้ง
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี
คุณธรรม จริยธรรม บทสะท้อนการศึกษาไทย จากกรณีหมอฟันหนีทุน โดย นพดล ปกรณ์นิมิตดี

เปิดอ่าน 6,876 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

เปิดอ่าน 30,824 ครั้ง
รูปแบบการสอน 7 ประการ
รูปแบบการสอน 7 ประการ

เปิดอ่าน 7,968 ครั้ง
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย
นักโภชนาการชี้ อย่าตระหนกกินเนื้อแดง-ผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ก่อมะเร็ง แนะหม่ำหลากหลาย

เปิดอ่าน 9,932 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012

เปิดอ่าน 43,600 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 9,130 ครั้ง
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,992 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 10,329 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 11,660 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 7,851 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 133,875 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ