ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข โรงเรียนวัดเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข โรงเรียนวัดเจดีย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน : นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์

ปีพุทธศักราช : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข โรงเรียนวัดเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของสถานที่ ความพร้อมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และหน่วยงานที่สนับสนุน 3)เประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน การตรวจสอบทบทวน และประเมินผลกิจกรรม การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 4)เประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ ด้านผลการดำเนินงาน 10 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

ประชากร ที่ใช้ในการประเมินโครงการนี้จำนวน 172 คน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 74 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62 คน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้แก่ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์ ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 28 คน 2) ครู จำนวน 7 คน 3) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 4) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน 10 คน 5) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 28 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า ประเมินระยะต้นและระหว่างโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมประเมินระหว่างโครงการ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านผลผลิตเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 5) แบบสอบถามด้านผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุขทั้ง 10 องค์ประกอบ ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข โรงเรียนวัดเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ทุกตัวชี้วัด และภาพรวมของโครงการดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรม ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทั้ง 5 ตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดเโดยด้านสถานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ และด้านหน่วยงานสนับสนุน ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทั้ง 4 ตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยด้านการวางแผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมตามแผน ด้านการตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลกิจกรรม และด้านการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลผลิตด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลการดำเนินงานโครงการ และด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามลำดับ โดยแต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินดังนี้

4.1 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยด้านการเรียนรู้และปฏิบัติจนเกิดพฤติกรรมสุขภาพ (รอบรู้) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสภาวะสุขภาพนักเรียน (สุขภาพดี) ด้านการมีความสุข (มีความสุข) ตามลำดับ

4.2 การประเมินด้านผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 องค์ประกอบ โดยผลการประเมิน 3 ลำดับแรกพบว่า ด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ตามลำดับ

โพสต์โดย ณฤทธิ์ : [23 เม.ย. 2564 เวลา 19:53 น.]
อ่าน [1249] ไอพี : 171.6.216.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,214 ครั้ง
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม
ธปท. ยันไม่มีปลอม แบงก์เอทีเอ็ม

เปิดอ่าน 27,954 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 17,839 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

เปิดอ่าน 7,788 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 8,750 ครั้ง
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ
นโยบายการศึกษามาจากไหน-ทำไมถึงไม่สำเร็จ

เปิดอ่าน 9,642 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 15,449 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เปิดอ่าน 15,423 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 18,887 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน

เปิดอ่าน 13,324 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 136,319 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 11,997 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 2,871 ครั้ง
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน
ยิงแอดบน Facebook เองกับจ้างเอเจนซี่ อันไหนเวิร์คกว่ากัน

เปิดอ่าน 9,599 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 59,965 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,058 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 7,355 ครั้ง
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 11,487 ครั้ง
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน

เปิดอ่าน 7,218 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

เปิดอ่าน 10,291 ครั้ง
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล
การเลือกโต๊ะที่เป็นมงคล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ