ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่

ชื่อผู้ประเมิน นายณัฐพงค์ แสงอำพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระยะเวลาประเมิน ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ มีวัตถุประสงค์การประเมิน 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ 2) เพื่อประเมิน ปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ และ4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP Model)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครู โรงเรียนบ้านท่าใหม่ จำนวน 11 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าใหม่ จำนวน 114 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าใหม่ จำนวน 7 คน ในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งหมด จำนวน 132 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านบริบท ของโครงการ (สำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 2) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (สำหรับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 3) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านกระบวนการของโครงการ (สำหรับนักเรียน และครู) 4) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านผลผลิต ตัวชี้วัด : การดำเนินงานตามองค์ประกอบของโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) และ5) แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านผลผลิต ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ (สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านบริบทของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือโครงการสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้าน ท่าใหม่ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ส่วนความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านกระบวนการของโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การวางแผน (P) และการดำเนินงาน (D) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา (A) ส่วนการติดตามและประเมินผล (C) มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามองค์ประกอบของโครงการส่งเสริมสุขภาพ และตัวชี้วัดความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน และควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

โพสต์โดย ณัฐพงศ์ : [30 พ.ค. 2564 เวลา 17:06 น.]
อ่าน [1547] ไอพี : 171.6.246.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,584 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

เปิดอ่าน 8,643 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 16,152 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 16,208 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 80,607 ครั้ง
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 16,810 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,100 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 8,224 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 11,920 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 9,594 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 14,385 ครั้ง
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล

เปิดอ่าน 23,019 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 13,232 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 8,748 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน

เปิดอ่าน 8,937 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

เปิดอ่าน 51,679 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 10,770 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
เปิดอ่าน 7,235 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
เปิดอ่าน 103,032 ครั้ง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
ประโยชน์ของผักใบเขียวมีอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 13,282 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ