ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครอง ช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่าน

การเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนและ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครูภาษาไทย นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 32 คน ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 32 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 160 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 160 คน

เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบทดสอบ รวมจำนวน 17 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าประสิทธิภาพของคู่มือ E1/E2 ค่าความเชื่อมั่น KR 20 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) และค่า t-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครอง

ช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า

1.1 ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/81.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลการพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 แบ่งเป็นด้านต่างๆ พบว่า

2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูภาษาไทยก่อนและหลังการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูภาษาไทย ก่อนและหลังการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า ครูภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจก่อนการศึกษาคู่มือ

การจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนครูภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ผลการเปรียบเทียบการนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า ครูภาษาไทยสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียน ก่อนการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่หลังใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน ครูภาษาไทยสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ผลการเปรียบเทียบการประเมินครูภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านการเขียน โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า ครูภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านการเขียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน ก่อนการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่หลังการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน ครูภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านการเขียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

2.4.1 ด้านการเตรียมการสอน ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

แต่หลังการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.2 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

แต่หลังการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้น ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่หลังการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4.4 ด้านสื่อการเรียนการสอน ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

แต่หลังการใช้คู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4.5 ด้านการประเมินผล ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.4.6 ด้านการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการใช้คู่มือโดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่หลังการใช้คู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการพัฒนาครูภาษาไทย โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน “ครูและผู้ปกครองช่วยสอนอ่านเขียน : นักเรียนอ่านออกเขียนได้” เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านการอ่านการเขียน

ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ผลการเปรียบเทียบความตระหนักของนักเรียนที่มีต่อการอ่านการเขียนก่อน

และหลังการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า นักเรียนมีความตระหนักต่อการอ่านการเขียน ก่อนการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย แต่หลังการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน นักเรียนมีความตระหนักต่อการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอ่านการเขียน ก่อน ระหว่าง

และหลังการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน พบว่า

3.3.1 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการอ่านการเขียน ก่อนการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

3.3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการอ่านการเขียน ระหว่างการเรียนโดยใช้คู่มือ

การจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

3.3.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการอ่านการเขียน หลังการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจผู้บริหารโรงเรียน ครูภาษาไทย นักเรียน

และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า

4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านการเขียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.4 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5 ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.6 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.7 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.8 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการทบทวนสอนอ่านเขียนให้กับนักเรียน โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.9 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อความสามารถในการอ่านการเขียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ศน.อัญชัญ : [5 ก.ค. 2564 เวลา 11:08 น.]
อ่าน [766] ไอพี : 119.76.131.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ