ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียน

ของครูภาษาไทย ได้แก่ 2.1) การมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.2) ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ 2.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ 2.4) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 2.5) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 2.6) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.7) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.8) ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูภาษาไทย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 โรงเรียน รวมจำนวน 430 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ท่าน ผู้ เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ จำนวน 9 ท่าน เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ

แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ

แบบมีส่วนร่วม โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 3) แบบประเมินการมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 4) แบบประเมินศักยภาพการนิเทศของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ 5) แบบประเมินศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ 6) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 7) แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 8) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 9) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และ 10) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย มีประสิทธิภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย สรุปได้ดังนี้ 2.1) การมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศมีส่วนร่วมในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.2) ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ พบว่า ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้ศึกษา 2.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ พบว่า 2.3.1) การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยภาพรวมก่อนการนิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.2) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการเยี่ยมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการสังเกตการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.4) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการประเมินศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่านการเขียน โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 2.5) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.6) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.7) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ2.8) ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สมชาย พวงโต : [16 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [1335] ไอพี : 182.53.196.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,937 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 188 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 36,098 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)
รับชมย้อนหลัง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม)

เปิดอ่าน 21,574 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 11,280 ครั้ง
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)
คู่มือตั้งงบ 58 (ฉบับแก้ไข)

เปิดอ่าน 17,416 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 12,705 ครั้ง
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ

เปิดอ่าน 7,123 ครั้ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง

เปิดอ่าน 18,172 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?

เปิดอ่าน 9,088 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 16,360 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 98,671 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560

เปิดอ่าน 7,443 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,426 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

เปิดอ่าน 13,058 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
เปิดอ่าน 15,101 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
เปิดอ่าน 12,239 ครั้ง
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??
ทำไมตัวอักษรในแป้นพิมพ์ถึงไม่เรียงเป็น A B C??
เปิดอ่าน 11,850 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
เปิดอ่าน 29,101 ครั้ง
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช
แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ