ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียน

ของครูภาษาไทย ได้แก่ 2.1) การมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.2) ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ 2.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ 2.4) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 2.5) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 2.6) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.7) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 2.8) ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูภาษาไทย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 28 โรงเรียน รวมจำนวน 430 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ท่าน ผู้ เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ จำนวน 9 ท่าน เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ

แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ

แบบมีส่วนร่วม โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 3) แบบประเมินการมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 4) แบบประเมินศักยภาพการนิเทศของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ 5) แบบประเมินศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ 6) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 7) แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย 8) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 9) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และ 10) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย มีประสิทธิภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2) ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทย สรุปได้ดังนี้ 2.1) การมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศมีส่วนร่วมในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.2) ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ พบว่า ศักยภาพการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของครูภาษาไทยที่ทำหน้าที่นิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้ศึกษา 2.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ พบว่า 2.3.1) การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยภาพรวมก่อนการนิเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการนิเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.2) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการเยี่ยมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.3) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการสังเกตการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.3.4) ศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนของครูภาษาไทยที่รับการนิเทศ โดยการประเมินศักยภาพการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.4) ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่านการเขียน โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 2.5) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เรียนกับครูภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.6) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2.7) ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูภาษาไทยที่ได้รับการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ2.8) ความพึงพอใจของครูภาษาไทยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สมชาย พวงโต : [16 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [811] ไอพี : 182.53.196.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,488 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 13,506 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

เปิดอ่าน 24,781 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

เปิดอ่าน 34,648 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

เปิดอ่าน 37,583 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 12,330 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 6,986 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

เปิดอ่าน 11,668 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 20,396 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 13,245 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 31,207 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 13,236 ครั้ง
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว

เปิดอ่าน 8,325 ครั้ง
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!

เปิดอ่าน 25,583 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู

เปิดอ่าน 17,253 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,246 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 17,869 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 10,001 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 10,295 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 224 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ