ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนและผลผลิตของการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 15 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น 48 คน ของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 0.94 0.96 0.94 0.97 1.00 และ 0.96 ตามลำดับ และแบบสอบถามวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง มีค่าความเชื่อมั่น 0.65 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหลักการและเหตุผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีแผนงานการดำเนินการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนสถานศึกษามีการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวัดและติดตามผลได้มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ส่วนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การการประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการบันทึกผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ส่วนสถานศึกษามีการสรุปผล และรายงานผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การประเมินผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 คือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 4.1) การวัดความรู้ของนักเรียนที่ได้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.64 แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 83.64 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด 4.2) คุณลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านเงื่อนไขความรู้ ส่วนเงื่อนไขคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 96.67 93.33 90.00 90.00 และ 83.33 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด4.3) การประเมินความพึงพอใจต่อการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข ส่วนนักเรียนมีโภชนาการที่ดี มีสุขพลานามัยที่แข็งแรงมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด 4.4) การประเมินความพึงพอใจต่อการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ส่วนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

สรุปผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง ปีการศึกษา 2563 ควรดำเนินการต่อไปโดยนำผลการประเมินไปปรับใช้และสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. จากผลการประเมิน ด้านบริบท พบว่าสถานศึกษามีการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถวัดและติดตามผลได้มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให้บุคลากรได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลายหลายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการติดตาม วัดผล ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

2. จากผลการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

3. จากผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า สถานศึกษามีการสรุปผล และรายงานผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรได้สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการอย่างเป็นระยะ

4. จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนมีโภชนาการที่ดี มีสุขพลานามัยที่แข็งแรงมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นโรงเรียนควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ให้ได้รับอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี

5. จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่าชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นโรงเรียนควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น

โพสต์โดย น้ำ : [28 ก.ค. 2564 เวลา 03:50 น.]
อ่าน [2570] ไอพี : 118.173.180.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,693 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย

เปิดอ่าน 15,676 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 9,848 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"
ปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ: "สิงคโปร์"

เปิดอ่าน 17,619 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 17,982 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 44,001 ครั้ง
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)
แผนภาพของเวน (Venn Diagram)

เปิดอ่าน 8,512 ครั้ง
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก
อะโดบีเผยเอเชีย-แปซิฟิกใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเติบโตสูงสุดในโลก

เปิดอ่าน 36,424 ครั้ง
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 10,929 ครั้ง
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ

เปิดอ่าน 35,996 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 22,073 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 5,522 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 74,640 ครั้ง
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ
กลอนปีใหม่ SMSปีใหม่ กลอนน่ารักๆ

เปิดอ่าน 61,484 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding

เปิดอ่าน 6,785 ครั้ง
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 434,086 ครั้ง
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 259,947 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )
เปิดอ่าน 16,880 ครั้ง
รู้ก่อนสมัครงาน...!! คุณเหมาะกับการทำงานในองค์กรแบบไหน
รู้ก่อนสมัครงาน...!! คุณเหมาะกับการทำงานในองค์กรแบบไหน
เปิดอ่าน 8,650 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
เปิดอ่าน 36,856 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ