ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้สื่อการสอนโปรแกรม KAHOOT APPLICATION เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน LEAN THINKING รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี 3) ระดับชั้นมัธยม

การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) โดย ใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง

การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียน

นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 28 คน โดยรูปแบบในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) สื่อการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2) แบบทดสอบก่อนเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3) แบบทดสอบหลังเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน คาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่า t-test และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

จากกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดสื่อการเรียนการสอน ให้มีการปรับประยุตก์ใช้สื่อ ที่นักเรียนสามารถเข้าถึง และมีกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ ถือเป็นสื่อการสอนที่สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนื้อหาจะถูกจัดในประเด็น การวิเคราะห์ปัญหา ในรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี โดยกระบวนการในสื่อการสอนที่สำคัญคือ การออกเนื้อหาของบทเรียน ให้สอดคล้องกับความสามารถของแอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot Application) โดยรูปแบบที่นำมาใช้คือ การสร้างชุดเกมตอบคำถาม เพื่อเก็บคะแนน ในเกมมีการแสดงคำตอบที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกี่คน ตอบตัวเลือกไหนกี่คน ตอบถูกทั้งหมดกี่คน ตอบผิดทั้งหมดกี่คน และมีการคิดคะแนน ที่แตกต่างกัน ถึงแม้นักเรียนจะตอบถูกเช่นกัน แต่คะแนนจะมีการให้ค่าน้ำหนัก ตามความเร็วในการตอบ ทำให้การเล่นเกมตอบคำถามมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชุดสื่อการสอนดังกล่างประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สะท้อนได้จากระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

และจากการใช้สื่อการสอนชุดนี้ พบว่าเมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามสื่อการสอน มีระดับผลสัมฤทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ดีขึ้นโดยมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking โดยการวัดจากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 15 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการทดสอบหลังเรียนในระดับผ่าน (เกินร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม) รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย +7.18 คะแนน ร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ +35.9 จากสถิติที่ยกมาแสดงข้างต้นสะท้อนชัดเจนว่า การใช้ชุดสื่อการสอนดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในเนื้อหาประเด็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถสรุปได้ว่าจากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นข้อชัดเจนประเด็นที่ว่า สื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สามารถเป็นนวัตกรรมการสอนที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชา และสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการมากกว่าการบอกท่องจำ โดยเห็นผลจากผลด้านการใช้นวัตกรรมดังกล่าวที่แสดงมาข้างต้น

และในส่วนของความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเรียน ผู้วิจับพบว่า สื่อการสอนชุดนี้ได้รับผลการประเมินในระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.65 เมื่อเทียบตามระดับคุณภาพที่ระบบในแบบประเมินพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาแยกย่อยในแต่ละประเด็นพบว่าประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านที่ 2 ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.76 โดยผู้วิจัยพิจารณาจากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าเป็นผลมาจาก การใช้สื่อการสอนชุดนี้ ครูต้องจัดกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชันคาฮูท ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเกมตอบคำถาม มีการแสดงผู้ชนะ ในแต่ละรอบ ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้เป็นอย่างดี และในด้านรองลงมาคือ ด้านที่ 3 ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.71 สะท้อนถึงการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา ครูผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถควบคุมกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ และสามาระร่วมกิจกรรมได้อย่างลงตัว โดยภาพรวมนั้นสามารถสรุปให้เห็นได้ว่ากระบวนการสอนตามชุดกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับบทบาทระหว่างผู้เรียนและครู ซึ่งข้อนี้ถือเป็นข้อดีที่ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนถูกแปรเปลี่ยนไปจากครูผู้สอนคอยบรรยาย แต่กลับเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และคอยดูแลให้คำปรึกษาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในส่วนด้านรูปแบบเนื้อหา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน สะท้อนถึง ความครอบคลุมของเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย โดยในชุดกิจกรรมไม่ได้มีการระบุเนื้อหาการเรียนรู้เป็นข้อ ๆ แต่เป็นการจำลองสถาณการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกับตัวผู้เรียน ทำให้เกิดความสนุกและท้าทายในการเรียนทั้งนี้เป็นผลมาจากการวิเคราะห์กรอบของเนื้อหาจากคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้มุ่งให้เกิดกับผู้เรียนโดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบ สะท้อนได้ว่าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot Application) วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ) เรื่อง การระบุปัญหาตามแนวคิดแบบลีน Lean Thinking สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกนี้ เป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และมีความพึงพอใจในการใช้งานมากที่สุด

โพสต์โดย โป๊ะโกะ : [15 ส.ค. 2564 เวลา 15:09 น.]
อ่าน [664] ไอพี : 124.122.17.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,321 ครั้ง
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

เปิดอ่าน 8,206 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 11,131 ครั้ง
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย

เปิดอ่าน 138,018 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 31,891 ครั้ง
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า
เทคนิคการวิ่งไม่ให้ปวดเข่า

เปิดอ่าน 15,642 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 281 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 9,897 ครั้ง
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก

เปิดอ่าน 20,799 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 34,580 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 7,423 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 9,448 ครั้ง
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?

เปิดอ่าน 19,803 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 9,158 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 14,221 ครั้ง
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี
เด็กๆ นี่มีเสน่ห์ คนนี้ชอบพูด NO น่ารักดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,507 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

เปิดอ่าน 17,502 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 11,416 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 163,488 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 13,605 ครั้ง
แอปเปิ้ลแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน
แอปเปิ้ลแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ