ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน วิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน วิถีพุทธในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในบริบท และปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาปีที่ผ่านมา สรุปเป็นประเด็นที่จะดำเนินการพัฒนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมาย เป็นขั้นตอนในการวางแผนการกำหนดเป้าหมาย เพื่อนำ ไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการสร้างคู่มือการดำเนินงาน การจัดทำระบบการนิเทศ ติดตามผ่านระบบสารสนเทศ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่าย เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน ด้วยการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ และทีมงานติดตามที่มีคุณภาพ ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ เป็นขั้นตอนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ มีการเสริมแรง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ กำกับ ติดตาม นิเทศ และให้คำปรึกษา ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดยสถานศึกษาประเมินตนเองในระหว่างการดำเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาระหว่างดำเนินงาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอำเภอ ระดับเครือข่าย และระดับโรงเรียน พี่เลี้ยง ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผล เป็นขั้นตอนประเมินผลหลังการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนคิด ต่อความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ก่อนการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการดำเนินงาน และมีการนำผลจากการประเมิน มาสะท้อนผลการดำเนินโครงการ ขั้นตอนที่ 7 แลกเปลี่ยนเผยแพร่ผลงาน เป็นขั้นตอนการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 85 โรงเรียน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีกระบวนการขับเคลื่อน 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 I : Inspire สร้างแรงบันดาลใจ ขั้นตอนที่ 2 G : Goal กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 N : Network สร้างเครือข่าย ขั้นตอนที่ 4 T : Take action ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 R : Review ทบทวน ขั้นตอนที่ 6 R : Reflect สะท้อนผล ขั้นตอนที่ 7 S : Share แลกเปลี่ยนเผยแพร่ผลงาน พบว่า ผลการขับเคลื่อนโครงการ ทำให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

2. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

2.1 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก

2.2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก

2.3 ผลการประเมินกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับสถานศึกษาวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก

2.4 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 21 โรงเรียน และได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 2 โรงเรียน

3. ความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย คณา : [9 พ.ย. 2564 เวลา 08:38 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 49.237.12.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 11,690 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 14,282 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 3,319 ครั้ง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

เปิดอ่าน 9,252 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 11,584 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 14,669 ครั้ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 22,342 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 40,130 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

เปิดอ่าน 11,727 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

เปิดอ่าน 8,536 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 474,875 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 10,993 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 62,183 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,991 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 27,452 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 8,337 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้

เปิดอ่าน 27,819 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 14,793 ครั้ง
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ