ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒

ผู้วิจัย นางจิรัชยา มูลแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านฉาง

จังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และ 3) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างทักษะ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ดำเนินการวิจัยในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิด

ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม) จำนวน 9 คน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ จำนวน 9 คน และครูโรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๓ จำนวน 12 คน รวม ทั้งหมด 30 คน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 3 คน ผู้แทนสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ จำนวน 6 คน ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบและตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และครูเสมือนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จำนวน 45 คน ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูที่นำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 10 คน และระยะที่ 4 เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยระยะที่ 1 คือ 1) แบบวิเคราะห์เอกสาร 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู 3) แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ระยะที่ 2 แบบตรวจสอบร่างรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบ และแบบตรวจสอบเครื่องมือประเมิน ระยะที่ 3 1) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาครูของรูปแบบ 3) แบบประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ 4) แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติร่วมกัน 5) แบบบันทึกการสะท้อนผลเพื่อพัฒนา 6) เครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ระยะที่ 4 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และ 2) แบบประเมินความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนของครู การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ,) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.,) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ พบว่ารูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า PACA Model มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิด 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) ปัจจัยนำเข้า 5) กระบวนการพัฒนาครู มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผนร่วมกัน (Plan) (2) การอบรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (3) การปฏิบัติร่วมกัน (Co-worker) (4) การปรับปรุงแก้ไข (Action) 6) การวัดและประเมินผล และ 7) ปัจจัยการสนับสนุน

ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.22, S.D. = 0.48) และความเป็นไปได้ ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.45) และผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา โดยครูกลุ่มเสมือนกลุ่มเป้าหมายพบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.37, S.D. = 0.49) และความเป็นไปได้ ในระดับมาก ( = 4.29,

S.D. = 0.46) และผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.44) และความเป็นไปได้ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.45)

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ พบว่า

2.1 ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกระบวนการชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอน หลังการอบรมมีคะแนนพัฒนาการ (ความก้าวหน้า) คิดเป็นร้อยละ 27.00

2.2 ทักษะการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาครูของรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูอยู่ในระดับมาก (= 4.26,  = 0.45)

2.3 ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู คือ 1) ด้านการออกแบบการเรียนรู้

2) ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (= 4.33,  = 0.47)

2.4 คุณภาพของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย

2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3.00 ขึ้นไป) เทียบกับ ปีการศึกษา 2562 ปรากฎว่าโดยภาพรวมมีร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความก้าวหน้า 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 18.72 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 11.40 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 5.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 4.43 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 1.76

2.4.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562– 2563 พบว่าการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 1.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาษา มีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงขึ้น คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าร้อยละ 3.44

2.5 การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามข้อกำหนดของสถานศึกษาปรากฏว่า นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตรและตามข้อกำหนดของสถานศึกษาระดับดีเยี่ยม โดยภาพรวม มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 8.31

3. ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ มีผลดังนี้

3.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.51, = 0.49)

3.2 ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(= 4.59, = 0.49)

โพสต์โดย ผอ.แอร์ : [23 ม.ค. 2565 เวลา 04:09 น.]
อ่าน [727] ไอพี : 184.22.94.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,552 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 13,842 ครั้ง
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ
ยิ่งเดิน ยิ่งดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 48,253 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 23,215 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 11,804 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 23,422 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,479 ครั้ง
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี
คืนนี้ชมจันทร์เต็มดวงขนาดใหญ่ และสว่างที่สุดในรอบปี

เปิดอ่าน 12,098 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 43,454 ครั้ง
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

เปิดอ่าน 11,930 ครั้ง
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด

เปิดอ่าน 16,437 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ

เปิดอ่าน 24,550 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์

เปิดอ่าน 20,991 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 48,469 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,745 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 25,949 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 1,679 ครั้ง
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"

เปิดอ่าน 20,299 ครั้ง
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!

เปิดอ่าน 8,576 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ