ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้วิจัย : นางพัชรพร สันติวิจิตรกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดผลการวิจัยในประเทศและต่างประเทศและการศึกษาสภาพความเป็นจริงในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนและนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 1) แล้วนำเนื้อหาของร่างรูปแบบ (ครั้งที่ 1) มาจัดทำเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มในโรงเรียนคือ ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประเมินประสิทธิภาพของร่างรูปแบบ (ครั้งที่ 1) โดยศึกษาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มรวมทั้งสิ้น 285 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปปฏิบัติโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ขั้นตอนที่ 2 นำผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่เป็นเนื้อหาของร่างรูปแบบ (ครั้งที่ 1) มาวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) หรือF-test และใช้วิธีการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี “LSD” (Least Significant Difference)

ขั้นตอนที่ 3 นำผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลมาปรับเป็นร่างรูปแบบ (ครั้งที่ 2) และนำร่างรูปแบบ (ครั้งที่ 2) เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มมาปรับเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ต่อไป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 2 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ

2. ในส่วนที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมมี 5 องค์ประกอบคือ หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ของรูปแบบลักษณะการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม และบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ในส่วนที่ 2 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้นั้น ควรเร่งรัดกำหนดนโยบาย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง จูงใจอาสาสมัครโรงเรียนนำร่องและมีทีมงานสนับสนุนด้านวิชาการและทุนวิจัย

4. ในส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบประกอบด้วย ผู้บริหารมีความสามารถ มีเทคนิคและแก้ปัญหาได้ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำตามบทบาทหน้าที่อย่างจริงจัง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนกิจกรรมของผู้ปกครอง ครูสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงต่อกับผู้ปกครองให้ความสำคัญกับผู้ปกครองทุกคนและผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง มีความศรัทธาต่อกันภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคล ตามลำดับ

โพสต์โดย พร : [27 ก.พ. 2565 เวลา 19:07 น.]
อ่าน [789] ไอพี : 171.6.230.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,056 ครั้ง
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เปิดอ่าน 51,965 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,096 ครั้ง
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน
“งานขาย-บริการ-อาหาร” อาชีพที่นายจ้างต้องการคนร่วมงาน

เปิดอ่าน 13,301 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 13,033 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 9,353 ครั้ง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง
สดร.ชี้ข่าวโลกมืดสนิท 6 วันเพราะฝุ่น-ขยะอวกาศบดบังไม่จริง

เปิดอ่าน 14,711 ครั้ง
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"
ใช้เทคโนโลยีสร้าง "การคิดวิเคราะห์"

เปิดอ่าน 15,139 ครั้ง
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน

เปิดอ่าน 54,095 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 16,102 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

เปิดอ่าน 22,834 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 15,051 ครั้ง
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ
การเลี้ยงกบคอนโดร่วมกับปลาดุก เพลินๆ สร้างรายได้ รับชมกันได้เลยครับ

เปิดอ่าน 9,716 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 13,172 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 9,993 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 20,279 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค
เปิดอ่าน 12,949 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
เปิดอ่าน 14,409 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร
เปิดอ่าน 15,235 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เปิดอ่าน 9,177 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ