ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนคีของนักเรียนโดยใช้ PEOPL.ES MODEL โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563-2564

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ PEOPLES MODEL โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2563 - 2564 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ PEOPLES MODEL ปีการศึกษา 2563 -2564 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนตะโหมด หลังการพัฒนาโดยใช้ PEOPLES MODEL ปีการศึกษา 2561 และ 2564 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนองค์กรชุมชนต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ PEOPLES MODEL โรงเรียนตะโหมด หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 - 2564 5) เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนาที่ปรากฏต่อโรงเรียนตะโหมด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,218 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,218 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้แทนองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกผลการสังกตพฤติกรรมที่สะท้อนความเป็นคนมีดีตามสภาพจริง โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีการตรวจ สอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS

ผลการวิจัยพบว่า

1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ PEOPLES MODEL โรงเรียนตะโหมต ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก

(X ̅ = 3.77, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.93, S.D.= 0.72) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( X ̅ =3.79, S.D. = 0.15) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X ̅ = 3.67, S.D. = 0.69)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.45, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาจำเนกตามกลุ่มผู้ตอบเบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.52, S.D. = 0.11) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.51, S.D. = 0.15) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X ̅ = 4.39, S.D. = 0.11) สอดคล้องตามสมมติฐาน

2) สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะ ความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ PEOPLES MODEL โรงเรียนตะโหมต ปีการศึกษา 2563-2564 จำแนกตามกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.63, S.D.= 0.11) และเมื่อจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้แทนจากองค์กรชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X ̅ = 3.84, S.D.= 0.11) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะการมการสถานศึกษาขึ้นฟื้นฐาน (X ̅ = 3.71. S.D.= 0.16) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.50, S.D.= 0.76)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X ̅ = 4.40, S.D.= 0.68) และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้แทนจากองค์กรชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.54, S .D.= 0.19) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู ( X ̅ = 4.51, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X ̅ = 4.35, S.D. = 0.12) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมติฐาน

3) ผลการเปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ PEOPLES MODFLโรงเรียนตะโหมด หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ซื่อสัตย์ (2) มีวินัย (3) ความรับผิดชอบ (4) ประหยัด (5) มีจิตสาธารณะ มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง 93.07-95.06

ปีการศึกษา 2564 คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ซื่อสัตย์ (2) มีวินัย (3) ความรับผิดชอบ (4) ประหยัด (5) มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ระหว่าง 93.05-95.70 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะความเป็นคนคีของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีการพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกด้าน สอดคล้องตามสมมติฐาน

4) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนองค์กรชุมชนในการพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ PEOPLES MODEL โรงเรียนตะโหมด หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.59, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.74, S.D. = 0.83) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้แทนองค์กรชุมชน อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.61, S.D.= 0.13) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน (X ̅ = 3.51, S.D.= 0.81)

ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

(X ̅ = 4.51, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.52, S.D.= 0.12, 0.08, 0.09) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.51, S.D.= 0.10) ส่วนกลุ่มหรือเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.42, S.D.= 0.11) สอดคล้องตามสมมติฐาน

5) สรุปผลกระทบเชิงบวก หลังการพัฒนาที่ปรากฏต่อโรงเรียนตะโหมด ผู้บริหาร ครู และนักเรียน พบว่า ส่งผลให้โรงเรียนตะโหมด ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค/จังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสองปีการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น 378 รายการ เมื่อพิจารณาแยกตามระดับพบว่า ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ จำนวน 2 รายการ ระดับชาติ จำนวน 86 รายการ ระดับภาค/จังหวัด จำนวน 72 รายการ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 30 รายการและโรงเรียนตะโหมดเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งสองปีการศึกษา จำนวน 4 รายการ กลุ่มคณะ รวม 73 คน

โพสต์โดย นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ : [1 เม.ย. 2565 เวลา 10:06 น.]
อ่าน [1063] ไอพี : 1.46.27.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย

เปิดอ่าน 11,511 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 31,819 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 10,112 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 34,547 ครั้ง
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 15,773 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 22,076 ครั้ง
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 14,202 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 8,529 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 10,035 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 93,302 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 31,374 ครั้ง
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 14,906 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 5,113 ครั้ง
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566

เปิดอ่าน 14,931 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
เปิดอ่าน 12,106 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
เปิดอ่าน 11,938 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง
เปิดอ่าน 35,460 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
เปิดอ่าน 15,196 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ