ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความสำคัญ

ผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงพินิจ

รายวิชา ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยเกิดความคิดที่จะพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาให้ดีขึ้น จึงจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ดีขึ้น และหวังว่าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญนี้จะสามารถพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอนให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะในการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนทดลองใช้แบบฝึกทักษะในการอ่าน

จับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความสำคัญ ปีการศึกษา 2562

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ปีการศึกษา 2562

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีนักเรียนทั้งหมด 3 ห้อง จำนวน 123 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียน บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละความสามารถ นักเรียนที่สอนมีสภาพปัญหาคล้ายกัน คือมีปัญหาด้านการอ่านจับใจความสำคัญ

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

3. ระยะเวลาในการวิจัย

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 โดยใช้เวลาทดลอง 12 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 50 นาที ทั้งนี้รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน การปฐมนิเทศและทดสอบหลังเรียน

วิธีการดำเนินการศึกษา

การดำเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามลำดับดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 นักเรียน 3 ห้องเรียน จำนวน 123 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Selection )

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

1. สร้างแบบฝึกทักษะการจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน โดยดำเนินการดังนี้

1.1 ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยดำเนินการดังนี้

1.3 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียน

1.4 รวบรวมคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียน

1.5 นำคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียนที่รวบรวมมาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน

1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนมาปรับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ ( IOC) แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข

2. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นหลักในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้

2.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ ( IOC) แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ ( IOC) แล้วนำมา ปรับปรุงแก้ไข

2.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดสองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มทดลอง

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนก่อนเรียนและหลังเรียน โดย ดำเนินการดังนี้

1.1 ศึกษาตำราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยดำเนินการดังนี้

1.3 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียน

1.4 รวบรวมคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียน

1.5 นำคำประพันธ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับนักเรียนที่รวบรวมมาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน

1.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนมาปรับความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.7 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา แล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ

(IOC) แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนไปทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2. ดำเนินการสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน แผนละ 50 นาที 3. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนไปทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 4. นำข้อมูลที่ได้จาก

การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการหาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบ สมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.6 – 5 โดยมีความเหมาะสมมากในทุกหัวข้อในการแสดงความคิดเห็น

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่ ได้รับฝึกทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมากกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมุติฐาน

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน หลังเรียนด้วยการ ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สามารถทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำเร็จ และอาจนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นอื่น ๆ ได้

2. ผู้ที่จะทำการวิจัยในครั้งต่อไปอาจนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการศึกษาได้

โพสต์โดย พิมพ์ : [28 พ.ค. 2565 เวลา 17:18 น.]
อ่าน [2595] ไอพี : 27.145.165.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,876 ครั้ง
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"
สูตร "วิธีทำข้าวซอย"

เปิดอ่าน 23,739 ครั้ง
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เปิดอ่าน 13,816 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 26,173 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 68,050 ครั้ง
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
ทำไมจึงไม่ควรให้ผู้ไม่มีใบประกอบอาชีพครูมีสิทธิสอบครูได้ : โดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

เปิดอ่าน 14,053 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 34,769 ครั้ง
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 33,428 ครั้ง
ศิลปะการเห่เรือ
ศิลปะการเห่เรือ

เปิดอ่าน 9,090 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 27,094 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 18,555 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 25,903 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 18,140 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 19,243 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 53,306 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 31,011 ครั้ง
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด
เปิดอ่าน 9,186 ครั้ง
เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข
เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข
เปิดอ่าน 24,601 ครั้ง
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?
กระบอกน้ำสแตนเลสกับกระบอกน้ำอลูมิเนียม แบบไหนปลอดภัยมากที่สุด ?
เปิดอ่าน 11,312 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
เปิดอ่าน 33,068 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ