ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน นางวรรณกร โสภา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้าน

เข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กำหนดแนวทางการประเมินโดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัพเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับที่ 1 – 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 และฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินด้านผลผลิตโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้าน

เข็กน้อยประจำปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

5. แนวทางการพัฒนาโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

5.1.1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

5.1.2 ควรส่งครูทุกคนเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.1.3 ควรส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้นได้รับการอบรมในเรื่องจิตวิทยาแนะแนวที่ถูกต้อง

5.1.4 มีการกำกับติดตามการให้คำปรึกษาควรมีการกำหนดลงในตารางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียนที่เรียนอ่อน

5.1.5 โรงเรียนควรจัดทำระเบียนสะสม จัดทำแฟ้มประวัติของนักเรียนให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน

5.1.6 ควรมีครูที่ปรึกษา 2 คน ทุกห้องเรียน

5.1.7 ครูควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง

5.1.8 ควรจัดทำกำหนดการจัดกิจกรรมอย่างมีรูปแบบชัดเจนมีแผนการนิเทศ กำกับ

ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความต้องการองนักเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

5.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน

5.2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการทำแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

5.2.2 การประชุมชี้แจง และทำความใจในการใช้เกณฑ์การคัดกรอง ให้ความรู้กับ

ผู้กรอกแบบประเมิน และวิธีการวิเคราะห์แบบประเมิน

5.2.3 ควรมีการกัดกรองช้ำ ในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และมีการติดตามนักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

5.2.4 ควรมีการประสานกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดกรองนักเรียน ซึ่งการคัดกรองควรพิจารณาข้อมูลนักเรียนอย่างรอบด้าน และครูควรเก็บผลการคัดกรองนักเรียนไว้เป็นความลับ

5.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน

5.3.1 ควรกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเรียน(Homeroom) ให้ชัดเจน

5.3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนควรจัดตามความต้องการของนักเรียน

5.3.3 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมก่อนเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

5.3.4 ควรจัดทำแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ

5.3.5 ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความเหมาะสมและสร้างสรรค์

5.3.6 โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

5.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

5.4.1 ควรขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

5.4.2 ครูที่ปรึกษาควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการแก้ไขปัญหานักเรียน

5.4.3 โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดกิจกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน

5.4.4 ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับเครือข่ายในการให้โอกาสกับนักเรียนที่มีปัญหา

5.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน

5.5.1 มีการประชุมวางแผนในการแก้ไขปัญหานักเรียน

5.5.2 ข้อมูลของนักเรียนควรมีการนำเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบปัญหาทุกครั้ง

5.5.3 ควรจัดวางระบบการติดตามช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

5.5.4 นักเรียนต้องพร้อมรับความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและบุคลากรอื่น

5.5.5 ครูที่ปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

5.5.6 ครูที่ปรึกษาควรประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์โดย วรรณกร : [7 มิ.ย. 2565 เวลา 09:17 น.]
อ่าน [375] ไอพี : 159.192.96.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,135 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 21,468 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 11,455 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 25,464 ครั้ง
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก
"พริกขี้หนูเลย"กับ"พริกขี้หนูยอดสน"ทางเลือกใหม่ของการ ปลูกพริก

เปิดอ่าน 24,940 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 15,673 ครั้ง
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard

เปิดอ่าน 10,647 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง

เปิดอ่าน 12,205 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 10,822 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 17,812 ครั้ง
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน
สาเหตุใหญ่ของป่วยเป็นมะเร็ง มาจากนิสัยการกินอยู่แต่ละคน

เปิดอ่าน 14,513 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"

เปิดอ่าน 8,228 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 10,805 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 140,934 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 14,185 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,913 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 18,723 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 26,614 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 15,706 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 12,461 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว ! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ