ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวผ่องผิว ศรีเรือง

ปีการศึกษา : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามรูปแบบการประเมินของโครงการโดยประยุกต์การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อ 1) ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) 3)ประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการที่เกิดจากการดำเนินโครงการด้านคุณภาพผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน 4.1) การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 4.2) การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ โดยสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านสภาวะแวดล้อมและด้านผลผลิตของโครงการตามลำดับเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนบ้านห้วยเสียด รองลงมา คือ ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด และผู้บริหารโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการกำหนดปฏิทินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมอบหมายงานตามความเหมาะสมแก่บุคลากรตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดต่อการดำเนินงานโครงการรองลงมา คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการอย่างเพียงพอ

1.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเอกชน และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรอย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.4 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีการสร้างผลงานและแสดงผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รองลงมา คือ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ และผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน รองลงมา คือ ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนดีเหมาะสมกับ และผู้เรียนควบคุมตนเองได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีวินัยรองลงมา คือ ด้านรักความเป็นไทยและด้านมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ด้านความกตัญญูกตเวที

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ควรมีการศึกษาจุดเด่น และจุดด้อยของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้แต่โรงเรียนก็ต้องจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่า จะเป็นแบบ On-Site On-line On-Demand และ On - Hand หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆในการเรียนการสอนเป็นการสื่อสารในโลกยุคไร้พรมแดนทำให้ผู้เรียนเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยในหลายเรื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ทันสมัยตามกาลเวลา

2. โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานทุกกิจกรรมเป็นกลยุทธ์ ที่ทำให้งานสำเร็จผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในทุกครั้งเพื่อขี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์

3. ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นครูมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรม ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องสร้างความตระหนักให้แก่ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน

4. ผู้บริหาร โรงเรียนควรมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีของครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภายในเครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ

5. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างละเอียด แนวทางการดำเนินโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6. ควรมีการต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีความสุข ในการเรียน และนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมและจริยธรรมคุณธรรมควบคู่กันไป

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

3. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

โพสต์โดย ผิว : [26 มิ.ย. 2565 เวลา 00:53 น.]
อ่าน [731] ไอพี : 171.6.223.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 50,995 ครั้ง
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์

เปิดอ่าน 12,096 ครั้ง
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก
ศูนย์รวมตำราแปลจากทั่วโลก

เปิดอ่าน 9,055 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 12,932 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 56,331 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,056 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 15,705 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 7,766 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 26,836 ครั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 24,255 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 12,602 ครั้ง
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ
"โกสน" ช่วยดูดพิษในอากาศ

เปิดอ่าน 29,067 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 73,485 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

เปิดอ่าน 50,817 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 8,567 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 8,838 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
เปิดอ่าน 28,172 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
เปิดอ่าน 52,830 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
เปิดอ่าน 6,534 ครั้ง
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 10,139 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ