ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ

ผู้วิจัย ประภาส พริพล

ปีที่วิจัย 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 5) ประเมินประสิทธิผลหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ภายใต้การดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยการบริหารสู่ความสำเร็จและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ปัจจัยจากผู้บริหารและข้าราชการครู ระยะที่ 2 เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้บริหารสถานศึกษาและสนทนากลุ่ม (Focus group) ระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และระยะที่ 4 เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยผู้เชี่ยวชาญและผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์หลังใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คือ คุณภาพนักเรียน รองลงมาคือ คุณภาพครู และคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พบว่า มีการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้จากการศึกษาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศพบว่ามีแนวทางที่สำคัญทั้งสิ้น 7 แนวทางในการยกระดับสู่ความเป็นเลิศ คือ 1) วางแผนกลยุทธ์

2) การสร้างเครือข่าย 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร 4) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 6) การเสริมสร้างศักยภาพในองค์กร

7) การพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดคุณภาพนักเรียนเป็นหลัก 8) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นเป้าหมาย (IDEAL Goals) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 2) ผู้บริหารเป็นเลิศด้านวิชาการ (IDEAL Director) สู่การสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 3) ครูเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอน (IDEAL Teachers) 4) นักเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (IDEAL Students) ภายใต้การดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนา (Need Analysis) 2) การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งทางวิชาการ (Teamwork) 3) การยกระดับระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Upgrade Functional System) 4) การสร้างเครือข่ายและการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน (Network & Knowledge Sharing)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า

3.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 การพัฒนาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 ความพึงพอใจของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยใช้ IDEAL N.T.U.N Administration System มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ

มากที่สุด

5. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วย IDEAL N.T.U.N Administration System ส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

จนปรากฏเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับประเทศ ครอบคลุมสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียน ได้แก่

5.1 รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปี 2563 – 2564

5.2 โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ระดับ 2 ดาว ประจำปี 25634

5.3 โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ระดับ 3 ดาว ประจำปี 2563

5.4 ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 จากโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

5.5 งานการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) ที่เป็นเลิศ ประจำปี 2564 จากศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.กท 2

5.6 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564 จากคุรุสภา

5.7 รางวัลโครงงานดีเด่น สาขา ปัญญาประดิษฐ์ หัวข้อ การคาดคะเนจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

5.8 เป็นตัวแทน 1 ใน 10 คน ของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา The 8th Online-AMGS Conference for Teen Researcher และการเสนองานวิจัยจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ APEC Cross Mentoring Research Activity (APEC CMRA) 2020-2021 ประจำปี 2564

5.9 ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุด ประกวดวาดภาพ ในโครงการ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

5.10 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2563

5.11 รางวัลเหรียญทอง ละครสั้นภาษาอังกฤษการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออกโซน A (ม.ต้น) ประจำปี 2563

5.12 รางวัลเหรียญทอง ละครสั้นภาษาอังกฤษการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนโครงการEP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออกโซน A (ม.ปลาย) ประจำปี 2563

5.13 รางวัลเหรียญทอง ร้องเพลง การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A(ม.ต้น) ประจำปี 2563

5.14 รางวัลเหรียญทอง ร้องเพลง การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (ม.ปลาย) ประจำปี 2563

5.15 เหรียญทอง สะกดคำศัพท์ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A(ม.ต้น) ประจำปี 2563

5.16 รางวัลเหรียญทอง สะกดคำศัพท์ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (ม.ปลาย) ประจำปี 2563

5.17 รางวัลเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (ม.ต้น) ประจำปี 2563

5.18 รางวัลเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษโรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A (ม.ปลาย) ประจำปี 2563

5.9 รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออกโซน A (ม.ต้น) ประจำปี 2563

5.10 รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานภาษาอังกฤษการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียนโครงการ EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออกโซน A (ม.ปลาย) ประจำปี 2563

5.11 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Multi skill Competition เป็นตัวแทนโซน A ไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563

โพสต์โดย ครูน.ต.อ.น. : [26 ก.ค. 2565 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 125.25.9.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,094 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 33,761 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 19,415 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 342,541 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 39,121 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 11,358 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ

เปิดอ่าน 34,860 ครั้ง
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558

เปิดอ่าน 11,982 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 19,075 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

เปิดอ่าน 27,961 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 196 ครั้ง
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย
การจ้างครูฝรั่งในค่าจ้างครูต่างชาติที่เอื้อมถึงง่าย

เปิดอ่าน 17,205 ครั้ง
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน

เปิดอ่าน 23,281 ครั้ง
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI  สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้
Chat GPT คืออะไร ใช้งานยังไง AI สำหรับครูยุคใหม่จำเป็นต้องรู้

เปิดอ่าน 12,558 ครั้ง
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 81,975 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 11,546 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
เปิดอ่าน 7,189 ครั้ง
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
เปิดอ่าน 16,074 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน
เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
เปิดอ่าน 21,528 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ