ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนวัตกรรม การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเสนอผลงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตินี ฟังอารมณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม

ในปัจจุบันพบว่าปัญหาพื้นฐานของการเรียนทักษะทั้งสี่ คือ ปัญหาคำศัพท์ เนื่องจากความรู้ด้านคําศัพท์ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้นักเรียนไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับคําศัพท์ จึงจะสามารถเรียนภาษาได้ดี จึงเป็นที่ยอมรับว่า “คําศัพท์” เป็นหัวใจสําคัญในการศึกษาภาษาอยาางหนึ่ง (มานพ ประธรรมสาร. 2538 : 5) และสมใจ หอมสุวรรณ (2544 : 38) ได้กล่าวว่า ในการเรียนภาษา ความรู้เรื่องคําศัพท์มีความสัมพันธ์และเป็นพื้นฐานของทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน

ความรู้เรื่องคําศัพท์จึงเป็นเรื่องสําคัญในการเรียนภาษา ดังที่ น้ำทิพย์ นําเพชร (2541 : 65) กล่าวว่า นักเรียนคนใดมีการพัฒนาการทางภาษาได้ดีมาตั้งแต่เด็ก คือ รู้คําศัพท์มากพอกับวัยของตน สามารถนําศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง นักเรียนคนนั้นจะเข้าใจความคิดของผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมจนสามารถสื่อความหมาย หรือ

แสดงความต้องการของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุภาพ ดลโสภณ (2542 : 45) พบว่า เด็กไม่มีความแม่นยําหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์แล้ว เด็กจะเรียนภาษาได้ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนได้ยาก โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญ และจําเป็นที่เด็กต้องมีพื้นฐาน จึงจะสามารถเรียนภาษาได้ดี

ครูผู้สอนได้ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ปรากฏว่ามีนักเรียนประสบปัญหาการอ่านคำศัพท์ไม่ได้ ทำให้ทราบว่านักเรียนขาดทักษะทางด้านการสะกดคำเป็นอย่างมาก เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทำให้ภาคเรียนที่ผ่านมานักเรียนไม่ได้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยแนวทางแก้ไข คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือการให้นักเรียนทำใบงาน ทำแบบฝึกหัดเอง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีเวลาที่ต้องมาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์ ทำให้เกิดภาวะถดถ้อยทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะนักเรียนบางคนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ไม่เท่ากันทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกหลายประการ เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนในโรงเรียนตามปกติ ดังนั้นเมื่อครูผู้สอนให้นักเรียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถบอกตัวอักษรต่าง ๆ ในคำศัพท์นั้น ๆ ได้ จากปัญหาที่ครูผู้สอนประสบและแนวทางการสอนคําศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะอ่านคําศัพท์ของนักเรียน ครูผู้สอนสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการใช้เกมคำศัพท์ ในการฝึกทักษะด้านการอ่านคําศัพท์ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะการสอนคําศัพท์โดยใช้เกมคําศัพท์จะทําให้นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากรู้ อยากเรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์มากขึ้น จดจําคําศัพท์ได้ดีและสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในการพูด ฟัง อ่านและเขียน โดยครูผู้สอนจะนำกิจกรรมเกมต่าง ๆ มาใช้ในขั้นสรุป

วัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม

1. เพื่อสร้างเกมส์คำศัพท์ในการพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

3. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคําศัพท์

ขอบเขตการศึกษา (เนื้อหา/กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลา)

1. กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565จำนวน 58 คน

2. เนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ ในวงคำศัพท์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายในวงค์คำศัพท์ประมาณ 250-300 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปประธรรม)

3. ระยะเวลา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์

4. ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ คือ เกมคำศัพท์ที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สรุปผลการใช้นวัตกรรม

จากการศึกษาการใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 58 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการหาคุณภาพของของเกมคำศัพท์ ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ พบว่า เกมคำศัพท์มีความเหมาะสมโดยรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านดังนี้ ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านเกมคำศัพท์ เกม Spiderman Help me คุณสไปเดอร์แมนช่วยด้วย (คล้ายเกมบันไดงู) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก เกม Matching picture and word มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก เกม Animal (คล้ายเกมเศรษฐี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก และเกมจับคู่คำตรงกันข้าม (Opposite Words) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก

2. การใช้เกมคำศัพท์ประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น จากการทดลองใช้แผนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.10 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 15.00 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.00 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.35 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อได้รับการสอนโดยการใช้เกมคำศัพท์ และการใช้เกมคำศัพท์สามารถพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ที่ผู้พัฒนานวัตกรรมได้พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนได้เล่นเกมคำศัพท์เพื่อทบทวนความรู้และสนุกที่ได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมคำศัพท์ ทําให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียดในระหว่างการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และสุทัศน์ นาคจั่น (2558)

โพสต์โดย ครูสาว : [26 ก.ค. 2565 เวลา 14:12 น.]
อ่าน [1116] ไอพี : 119.42.104.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,292 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 20,563 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย

เปิดอ่าน 22,380 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 10,159 ครั้ง
"ราชบัณฑิตยสภา"
"ราชบัณฑิตยสภา"

เปิดอ่าน 10,035 ครั้ง
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!

เปิดอ่าน 26,293 ครั้ง
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก

เปิดอ่าน 9,771 ครั้ง
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน
การทำงานของ"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"ในสายตาประชาชน

เปิดอ่าน 15,609 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 27,897 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 15,373 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด
เรื่องน่ารู้ของคลีโอพัตรา ไม่สวยอย่างที่ร่ำลือ-แต่ฉลาด

เปิดอ่าน 32,761 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 14,343 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

เปิดอ่าน 24,435 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 15,324 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 22,626 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
เปิดอ่าน 20,284 ครั้ง
 ฮวงจุ้ยในห้องนอน
ฮวงจุ้ยในห้องนอน
เปิดอ่าน 7,025 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
เปิดอ่าน 11,762 ครั้ง
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
เปิดอ่าน 33,108 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ