ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง การศึกษาปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพัณณ์ชิตา จันทราภิรมย์

สถานศึกษา โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อม โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ศึกษาได้แบ่งกรอบในการศึกษาปัญหาเป็น 2 ตอนดังนี้ 1) ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประชากรที่ใช้ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 85 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ จำนวน 2 คน ประธานชุมชน จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาในการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ( = 3.77) โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกายภาพ ( = 4.40) ด้านการบริหาร ( = 3.89) ด้านงานวิชาการ ( = 3.86) และด้านชุมชนสัมพันธ์ ( = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 1.1) ปัญหาด้านกายภาพ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ บริเวณรอบโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ไม่มีรั้วกั้นทำให้ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.2) ปัญหาด้านการบริหาร โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน 1.3) ปัญหาด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย เสื่อมคุณภาพ 1.4) ปัญหาด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ อาคารเรียนของโรงเรียนคับแคบไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อการให้บริการในการจัดกิจกรรมของชุมชน 2) การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.1) แนวทางพัฒนาด้านกายภาพ พบว่า โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและจัดทำประชาพิจารณ์ ให้มีการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ให้ต้นสังกัดซึ่งเป็นส่วนงานที่ดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนดำเนินการของบประมาณในปีต่อไปเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ให้จัดทำรายงานข้อมูลสภาพแวดล้อม นำเสนอต้นสังกัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนจากสารเคมีและหมอกควันจากการทำนาของเกษตรกรรอบโรงเรียนกลิ่นมูลสัตว์จากฟาร์มภายในชุมชนและกลิ่นมันสำปะหลังจากโรงงานมันสำปะหลัง เพื่อให้การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพเอื้อต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.2) แนวทางพัฒนาด้านการบริหาร พบว่า ให้โรงเรียนจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี เพื่อของบประมาณจากต้นสังกัดให้เพียงพอกับการบริหารงานตลอดปีการศึกษา เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังครูที่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกในสาขาวิชาหลักและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ประจำโรงเรียน ให้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โรงเรียนควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผู้บริหารและครูควรจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.3) แนวทางพัฒนาด้านวิชาการ พบว่า โรงเรียนควรมีการสำรวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีอยู่ หากพบว่ามีการชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมหรือใช้การได้ ให้รายงานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณและเขียนโครงการความจำเป็นในการจัดหาหรือซื้อใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของโรงเรียน การสร้างห้องเรียน คือ ห้องเรียนทันสมัย ใช้ Internet เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการค้นหาความรู้ ให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้าคิดและกล้าที่จะผิด ควรเปิดโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนา โดยการเข้าอบรมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน โดยการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทำทะเบียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นและนำมาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้รู้ด้านต่างๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ควรมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.4) แนวทางพัฒนาด้านชุมชนสัมพันธ์ พบว่า ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ และควรมีการมอบหมายหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้บริการ อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน ควรจัดโครงการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ให้เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการจัดกิจกรรม หรืองานเร่งด่วนของโรงเรียนผ่าน สื่อออนไลน์ ทางสถานีวิทยุ หรือผ่านเคเบิลทีวี (Cable Television) ควรจัดรถยนต์บริการรับส่งนักเรียน โรงเรียนควรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น เพื่อให้การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านชุมชนสัมพันธ์ เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์โดย ครูอู๊ด : [5 ส.ค. 2565 เวลา 09:09 น.]
อ่าน [351] ไอพี : 125.25.235.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,721 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 19,957 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 8,349 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส

เปิดอ่าน 13,499 ครั้ง
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ

เปิดอ่าน 11,547 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 36,616 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ Montessori
การเรียนการสอนแบบ Montessori

เปิดอ่าน 31,222 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ

เปิดอ่าน 14,747 ครั้ง
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำครอบครัวร้าว

เปิดอ่าน 31,584 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 11,700 ครั้ง
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย
ปรับลดเวลาเรียนเป็นสิ่งที่ดีมาก...ถ้าปรับหลักสูตรด้วย

เปิดอ่าน 12,049 ครั้ง
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!

เปิดอ่าน 69,440 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 19,778 ครั้ง
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก

เปิดอ่าน 13,513 ครั้ง
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด
หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด

เปิดอ่าน 35,181 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,470 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 14,661 ครั้ง
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก

เปิดอ่าน 29,924 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 41,821 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 9,362 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ