ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 และ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 87 คน ได้แก่ 1) ครู จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

1.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนกระจายอำนาจและมอบหมายหน้าที่การบริหารงานด้านอาคารสถานที่ให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนปฏิบัติงาน เพื่อดูแลรักษาความสะอาดรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนปฏิบัติงานในด้านการซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ให้คงสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร และโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนดไว้อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.2 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการมีทักษะมีความรู้ มีความชำนาญในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และโรงเรียนมีจำนวนบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเหมาะสมและเพียงพออยู่ในลำดับต่ำสุด

1.3 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือ เป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการประชุม วางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันนิเทศ ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และโรงเรียนนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.4 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการจัดเรียนการสอน อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ แหล่งน้ำในโรงเรียน สวนหย่อม มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัยมีภูมิทัศน์เหมาะสมตามธรรมชาติ ที่นั่งพักผ่อน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และเพียงพอต่อความต้องการนักเรียน และลานอเนกประสงค์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ในลำดับต่ำสุด

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แหล่งเรียนรู้หลากหลาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอกับการให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ห้องน้ำจัดถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ สุขอนามัย สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน ชุมชนพัฒนาสนับสนุนโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่ในลำดับต่ำสุด

โพสต์โดย พงศกร อะกะวงค์ : [5 ส.ค. 2565 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [154] ไอพี : 118.173.238.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 45,206 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

เปิดอ่าน 11,724 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 10,005 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 13,663 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 1,428 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์

เปิดอ่าน 44,369 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 16,086 ครั้ง
แต่งบ้านเรียกทรัพย์
แต่งบ้านเรียกทรัพย์

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"

เปิดอ่าน 28,032 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 18,140 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม

เปิดอ่าน 14,290 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 14,934 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 18,605 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 8,260 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 9,400 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,383 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 18,605 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 14,140 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 376,783 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 8,782 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ