ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน พลวัฒน์ รุจยากรกุล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564 4) ประเมินผลผลิตโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564 แยกเป็น 2 ข้อ (4.1) ประเมินผลผลิตจากกระบวนการ (4.2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

ฝ่ายบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ฝ่ายบริหาร คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ประชากรฝ่ายบริหาร 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ประชากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มที่ 3 ครู กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ประชากรครู 114 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มที่ 4 นักเรียน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตังอย่างของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่น 95 % ได้จำนวนตัวอย่างเท่ากับ 353 คน และเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ มี 5 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี (x̄ = 4.61, S.D. = 0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดบรรยากาศและบริบทของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ (x̄ = 4.39, S.D. = 0.79)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมินตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร ครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.45, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี (x̄ = 4.61, S.D. = 0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อประกอบการสอนที่ใช้ในโครงการอย่างเพียงพอ (x̄ = 4.28, S.D. = 0.65)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ผลการประเมินตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการสรุปและรายงาน ผลการจัดกิจกรรมในโครงการ (x̄ = 4.54, S.D. = 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาก่อนจัดทำโครงการ (x̄ = 4.30, S.D. = 0.82)

4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน พิจารณาแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลผลิตจากกระบวนการตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09, S.D. = 0.79) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน

(1) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อนนักเรียน (x̄ = 4.30, S.D. = 0.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจและมีการถาม ตอบคำถามในการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล (x̄ = 3.89, S.D. = 0.89)

(2) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07 , S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครูมีการติดตามนักเรียนสม่ำเสมอ ทั้งการส่งงาน การเข้าเรียนและการซ่อมเสริม (x̄ = 4.19, S.D. = 0.82) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ้นงานที่ครูมอบหมาย (x̄ = 3.83, S.D. = 0.94)

(3) ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมตามโครงการในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การวางแผนการจัดกิจกรรมถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียดกำหนดชัดเจนและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหาร (x̄ = 4.18, S.D. = 0.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยคำนึงถึงการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (x̄ = 4.12, S.D. = 0.78)

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ที่มีต่อโครงการกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การกำหนดและใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละครั้ง (x̄ = 4.20, S.D. = 0.76) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมน่าสนใจ มีความหลากหลาย สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ (x̄ = 4.00, S.D. = 0.85)

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การนิเทศการเรียนการสอน, โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โพสต์โดย บี : [16 ส.ค. 2565 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [841] ไอพี : 1.0.169.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 18,116 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 4,002 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 11,431 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 19,220 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 20,340 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 44,162 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 13,972 ครั้ง
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.

เปิดอ่าน 24,853 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 21,086 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 11,420 ครั้ง
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 8,674 ครั้ง
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!

เปิดอ่าน 14,308 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"

เปิดอ่าน 17,439 ครั้ง
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า

เปิดอ่าน 14,771 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 12,141 ครั้ง
แรงบิดและแรงม้า
แรงบิดและแรงม้า
เปิดอ่าน 24,895 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
เปิดอ่าน 12,479 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เปิดอ่าน 15,121 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
เปิดอ่าน 11,247 ครั้ง
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ
ผลสำรวจพบคนใช้รถ50%เลือกซื้อรถในใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ