ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อผู้วิจัย : นายนราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2563-2564

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODELโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563-มีนาคม 2565 ต่อเนื่องตลอด 2 ปีการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา2563 จำนวน 121 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563จำนวน 121 คน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 133 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน

ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.806 ฉบับที่ 2แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.976

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.880 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.995 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 ช่วงเดือนมีนาคม 2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS Version 27 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.74, S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.79, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.75, S.D. = 0.57) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับมากเช่นกัน (X-bar=3.75, S.D= 0.45) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

(X-bar= 3.70, S.D. = 0.59)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.77, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.83, S.D.= 0.36) รองลงมา ได้แก่กลุ่มครู มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.81,

S.D.= 0.39) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.73, S.D.= 0.44) และกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ( X-bar= 4.73, S.D. = 0.45) สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.77, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มครู มีส่วนร่วม

มากที่สุด (X-bar= 3.83, S.D.= 0.53) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน (X-bar= 3.78, S.D.= 0.61) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีส่วนร่วมต่ำสุด

(X-bar= 3.74, S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.80, S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด (X-bar= 4.85, S.D.=0.37) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง (X-bar= 4.83, S.D. = 0.37) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มนักเรียน มีส่วนร่วมต่ำสุด (X-bar= 4.77,S.D.= 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.79, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.81, S.D. = 0.74) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X-bar= 3.78,S.D.= 0.61)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.82, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.84, S.D. = 0.40) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มครูอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (X-bar= 4.80, S.D. = 0.40) สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า

ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (X-bar=3.84, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X-bar= 3.91, S.D. = 0.73) รองลงมา ได้แก่กลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับมาก ( X-bar= 3.88, S.D. = 0.68) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมากเช่นกัน (X-bar= 3.77, S.D. = 0.71)

ปีการศึกษา 2564 โดยรวมทุกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.81, S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.86, S.D. = 0.34) รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar= 4.83, S.D. = 0.37) ส่วนกลุ่มเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (X-bar= 4.78, S.D. = 0.46) สอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ DONDANG MODEL โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งนี้ทำให้ได้ค้นพบจุดเด่นของการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนต่อไป

1) ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

(1.1) โรงเรียนควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ซึ่งต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งบทบาทและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

(1.2) การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 7 ด้าน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและควรประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่โรงเรียนกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูการพัฒนาและเสริมแรงสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนแนวโน้มในความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

(1.3) หลังการพัฒนาควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นคนดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความคงทนถาวรของความเป็นคนดีของนักเรียนและทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของต้นสังกัดหรือแนวนโยบายแห่งรัฐ

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

(2.1) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นคนดีกับคุณลักษณะความเป็นคนเก่งของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทั้งความดีและความเก่งอย่างยั่งยืนควบคู่กัน

(2.2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีสู่ความยั่งยืน

(2.3) ควรศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนที่ปรากฏต่อชุมชนหรือสังคมในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน

(2.4) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนในรูปแบบหรือลักษณะอื่น ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางต่อไป

โพสต์โดย กุ๊กกี้ : [20 ก.ย. 2565 เวลา 16:55 น.]
อ่าน [559] ไอพี : 27.145.185.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 59,159 ครั้ง
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

เปิดอ่าน 20,423 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 8,822 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ

เปิดอ่าน 9,717 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 9,639 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 12,780 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 9,661 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 23,477 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

เปิดอ่าน 11,807 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 23,661 ครั้ง
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

เปิดอ่าน 19,286 ครั้ง
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55
คลิปข่าว ขึ้นเงินเดือนครูยกชุด ย้อนหลังถึง 1 ม.ค.55

เปิดอ่าน 171,272 ครั้ง
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย

เปิดอ่าน 12,257 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 28,851 ครั้ง
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ
กินให้ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ

เปิดอ่าน 74,737 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ

เปิดอ่าน 27,579 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 11,667 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
เปิดอ่าน 13,457 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
เปิดอ่าน 35,266 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
เปิดอ่าน 37,119 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ