ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2564

มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยา

2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยา

3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา

4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยา

5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ตามรูปแบบการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 313 คน

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามแนวทางของ Krejcie and Morgan ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2564

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย

1) แบบประเมินด้านบริบท ซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.89

2) แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ซ่งึ ประเมนิ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.93

3) แบบประเมินด้านกระบวนการ ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.84

4) แบบประเมินด้านผลผลิต ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.95

5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งประเมินโดยนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 0.92 และในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ก่อนดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา พบว่า ด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น สามารถส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ เกิดความคุ้มค่าผู้บริหารและครู มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.79 . S.D. = 0.58) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ก่อนดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการจัดระเบียบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน สถาบันทางศาสนา ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และครูได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 . S.D. = 0.67) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ ์

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระหว่างดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา พบว่า ด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน พร้อมทั้งให้คำปรึกษานักเรียนด้านต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมแนะแนว การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองเครือข่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x" = 4.49 . S.D. = 0.51) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) หลังดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนเรียนรู้อย่างมคี วามสุขและพึงพอใจกับความสำเร็จของตนเอง ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยว และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 . S.D. = 0.57) สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยา ระหว่างดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครู การดูแลเอาใจใส่จากครูและการให้คำแนะนำด้านการเรียนของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53 . S.D. = 0.58)

สรุป มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์

ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ให้มีการนำผลการประเมินที่ได้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการ เผยแพร่ต่อที่ประชุมครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน

1.2 นำผลที่ได้จากการประเมินมาจัดทำเป็นสารสนเทศ เพื่อความสะดวก และความเป็นระบบ ในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินอย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง จากการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เป็นต้น

2.2 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

2.3 ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

โพสต์โดย นี๋ : [21 ก.ย. 2565 เวลา 07:01 น.]
อ่าน [588] ไอพี : 183.88.106.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 76,660 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 279,559 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 75,038 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

เปิดอ่าน 47,490 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ

เปิดอ่าน 8,200 ครั้ง
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จีนเตือนคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม

เปิดอ่าน 76,389 ครั้ง
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 13,454 ครั้ง
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 13,929 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

เปิดอ่าน 4,401 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 28,540 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 12,411 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 31,700 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,979 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 11,172 ครั้ง
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก

เปิดอ่าน 28,985 ครั้ง
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก
ทำไม E = mc กำลัง 2 สมการสะท้านโลก

เปิดอ่าน 8,818 ครั้ง
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
กว่าจะเป็นลี กวน ยิว และกว่าจะเป็นสิงคโปร์ในปัจจุบัน
เปิดอ่าน 3,628 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
เปิดอ่าน 36,721 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
เปิดอ่าน 10,915 ครั้ง
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดอ่าน 303,475 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ