ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) โดยการมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นางสาวพยอม ศรีสมัย

ปีที่รายงาน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ( Stufflebeam’s CIPP model )มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1)ด้านการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) คุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ ด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 3) ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและพระครูต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 และ4)คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 86 คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน พระครูจำนวน 1 รูป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา2564 จำนวน 36 คนเครื่องมือการประเมินโครงการจำนวน 7 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1)มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและพระครูต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 7คุณค่าและประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 และ2)มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ คือฉบับที่ 5 แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ ด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏว่า

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.49, =0.23) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.49, S.D.=0.44) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.93 , S.D.=0.53)และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.09, S.D.=0.63)ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม พบว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.45, S.D.=0.28)ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.32) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.41, S.D.=0.34)และตามความคิดเห็นของพระครู โดยภาพรวม พบว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.59, S.D.=0.00) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ด้านผลผลิต ทั้งหมด 4 ด้าน ผลปรากฏว่า

4.1 ด้านการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.51,S.D. =0.40)ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก( x̄=4.42, S.D.=0.43)ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก(x̄ =4.36, S.D.=0.367)และตามความคิดเห็นของพระครู โดยภาพรวม พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄=4.51, S.D.=0.00)ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ ด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 ที่มีระดับดีขึ้นไปตามความคิดเห็นของครู ของผู้ปกครอง โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ100.00 มีคุณธรรมจริยธรรม 8 ประการ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยกิจกรรม 4ส 1ศ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมีส่วนร่วมบ้าน วัด โรงเรียน (บวร )ของโรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ปีการศึกษา 2564 พบว่าตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x̄=4.24, S.D.=0.23) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด( x̄=4.35, S.D.=0.36) ของผู้ปกครองโดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x̄=4.43, S.D.=0.31) และความพึงพอใจของพระครู โดยภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x̄=4.38, S.D.=0.00)ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.4 ด้านคุณค่าและประโยชน์ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า มีคุณค่าและประโยชน์( =4.20,S.D.=0.50)อยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

โพสต์โดย warn : [21 ก.ย. 2565 เวลา 10:51 น.]
อ่าน [600] ไอพี : 124.121.183.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 138,974 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 8,664 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 21,282 ครั้ง
 ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 16,825 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 21,799 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 19,259 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 13,804 ครั้ง
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว

เปิดอ่าน 137,865 ครั้ง
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา
จำนวนครูเกษียณอายุราชการ และความต้องการครู แยกตามสาขาวิชา

เปิดอ่าน 18,429 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

เปิดอ่าน 14,354 ครั้ง
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร

เปิดอ่าน 9,546 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 11,915 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 8,230 ครั้ง
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 20,362 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ

เปิดอ่าน 15,567 ครั้ง
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?

เปิดอ่าน 10,624 ครั้ง
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เปิดอ่าน 2,384 ครั้ง
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดทริกเพิ่ม "ไอคิว" ลูก เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์-กินนมแม่-เล่นอิสระ
เปิดอ่าน 2,502 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เปิดอ่าน 15,056 ครั้ง
ทานหมูยอให้ปลอดภัย จากสารกันบูด
ทานหมูยอให้ปลอดภัย จากสารกันบูด
เปิดอ่าน 69,293 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ