ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ โดยประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากวัตถุประสงค์ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความกตัญญูกตเวที 4) ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 5) ความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6) ความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังดำเนินโครงการ

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะครูจำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 137 คน นักเรียน จำนวน 48 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 199 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุมด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

จากการประเมินโครงการสรุปผลการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการ ตามกรอบการประเมินทั้ง 4 ด้าน

ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ชุมชนต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพราะในปัจจุบันนี้การขาดคุณธรรม จริยธรรมนับว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข โดยการส่งเสริมและสนับสนุน ในการสร้างจิตสำนึก ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน ส่วนปัญหาและความต้องการของโรงเรียนคือ ต้องการให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ไม่เหมาะสมและไม่พึงประสงค์ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการระดมความคิด การระดมทรัพยากร มีการประชุมชี้แจง สำรวจข้อมูลความต้องการ กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้พร้อมสำหรับการดำเนินงาน

ด้านปัจจัยเบื้องต้นในภาพรวมมีความเหมาะสม ความพร้อมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ ทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาคือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษรตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับโครงการเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ด้านกระบวนการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก พิจารณารายข้อทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ รองลงมาคือ มีการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการ มีการกำหนดกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินโครงการอย่างจริงจังตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความสำคัญของโครงการอย่างเป็นระบบ

ด้านผลผลิตในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือนักเรียนมีกิริยามารยาทและมีสัมมาคารวะต่อผู้อื่นมากขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของโรงเรียน การดำเนินโครงการทำให้นักเรียนรู้จักความละอายในการกระทำผิดและเกรงกลัวต่อบาปที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การดำเนินโครงการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและปฏิบัติได้

ตอนที่ 2 สรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำ เมื่อพิจารณารายวัตถุประสงค์ทั้ง 6 ด้าน รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความกตัญญูกตเวทีและด้านความซื่อสัตย์ มีผลการพัฒนาในระดับได้ปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด รองลงมา ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย ความเมตตากรุณา และความประหยัด ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ

ตอนที่ 3 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92 และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ตามลำดับ

โพสต์โดย นายนิรันดร์ อวรรณา : [22 ก.ย. 2565 เวลา 07:49 น.]
อ่าน [555] ไอพี : 110.171.153.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,590 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 36,024 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 12,592 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 241 ครั้ง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง

เปิดอ่าน 15,292 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 7,698 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนพบหมอ
เตรียมตัวก่อนพบหมอ

เปิดอ่าน 17,467 ครั้ง
การทำงานของรถจักรไอน้ำ
การทำงานของรถจักรไอน้ำ

เปิดอ่าน 13,275 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!

เปิดอ่าน 20,699 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

เปิดอ่าน 15,579 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 13,462 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 9,141 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 104,732 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 14,651 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 29,205 ครั้ง
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9

เปิดอ่าน 11,282 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
เปิดอ่าน 10,307 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
เปิดอ่าน 9,878 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
เปิดอ่าน 25,748 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
เปิดอ่าน 61,231 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ