ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบโครงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ผู้วิจัย พิมพรรณ อนันทเสนา

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาเพื่อตอบคำถามของการศึกษา ได้แก่ 1) การนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโครงงาน มีความเหมาะสมหรือไม่ 2) ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานก่อนและหลังการนิเทศ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และ 3) ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มีระดับความพึงพอใจในระดับใด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 117 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน และครูปฐมวัยรับที่ผิดชอบชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 117 คนและเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 2,806 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 20 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน ครูปฐมวัย จำนวน 30 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 (อายุ 5- 6 ปี) จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) คู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นคู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับ ครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ 4) แบบสังเกตการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 1 ฉบับ 5) แบบบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5-6 ปี) จำนวน 1 ฉบับ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบวิชาชีพ (PLC) จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. คู่มือการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. หลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผลการสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานด้านการเตรียมการ ด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงานและสรุปผลการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โดยรวมมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เหมาะสม อยู่ในระดับดี

3. หลังการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นำไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3 (อายุ 5-6 ปี) มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มีผลต่อ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

4. ความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย kratai : [24 ธ.ค. 2565 เวลา 07:27 น.]
อ่าน [494] ไอพี : 125.25.92.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,296 ครั้ง
บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา
บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา

เปิดอ่าน 30,653 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?

เปิดอ่าน 11,370 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 14,827 ครั้ง
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว

เปิดอ่าน 11,842 ครั้ง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง

เปิดอ่าน 29,127 ครั้ง
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด

เปิดอ่าน 3,572 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 45,685 ครั้ง
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้

เปิดอ่าน 16,751 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 29,353 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 26,071 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 18,254 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 14,614 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เปิดอ่าน 10,694 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 15,224 ครั้ง
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?
ไขข้อสงสัย "หมึกชอต" ทรมานสัตว์หรือไม่?

เปิดอ่าน 20,892 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดอ่าน 19,990 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System
เปิดอ่าน 27,660 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
เปิดอ่าน 12,500 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เปิดอ่าน 9,700 ครั้ง
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ