ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้วิจัย นายธวัช สิงห์โต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 140 คนเครื่องมือที่ใช้ในศึกษาวิจัย มี 4 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 2) แบบสอบถามความเป็นไปได้และประโยชน์ 3) แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา พบว่า ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกัน 1) ด้านการบริหารจัดการยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เป็นสำคัญ สอดคล้องกับบริบทสถานที่ศึกษา ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนเยาวชน และทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดทำแผนบริหารการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดโครงสร้างการทำงานเป็น 4 ฝ่าย คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ที่จะพัฒนาโรงเรียน และส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรู้เพื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 2) การบริหารจัดการการเรียนการสอน การบริหารจัดการเรียนการ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา โดยหลักสูตรสถานศึกษา บริบทชุมชน และสังคม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนมากที่สุด การจัดการเรียนการสอน จะคำนึงถึง ศักยภาพของผู้เรียน เป็นการเรียนการสอน เป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้แสดงความคิด ตามความถนัดของผู้เรียน จัดครูผู้สอนให้ตรงตามสาขา ความต้องการของผู้เรียน ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับเวลาในการจัดกิจกรรม และการเรียน มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านสื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงกับความต้องการของนักเรียน 3) การบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน ได้มีการจัดหา จัดทำ และบริหารจัดการได้ดี เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การออกแบบภูมิทัศน์ จัดตกแต่งบริเวณภายในสถานศึกษา จะให้ประสบการณ์ตรง กับเด็ก ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมทุกด้าน รวมทั้ง นำเทคโนโลยีสื่อ ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ตามตัวบริบทของโรงเรียน 4. การบริหารจัดการด้านการวัดผล ประเมินผล มีความเหมาะสม เป็นไปอย่างดีเยี่ยม มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการวัดผล ประเมินผลทั้งในห้องเรียนโดยการสอบปฏิบัติ โดยวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง ตามความสามารถของนักเรียน มีการทดสอบการเรียนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จะมีการเน้นย้ำ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามความถนัดของผู้เรียนเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และมีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 4) สร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน 5) มุ่งเน้นการสร้างทีมข้ามสายงาน 6) มุ่งเน้นกระบวนการคิด และ 7) ผลลัพธ์ความสำเร็จตามกลยุทธ์ พบว่า โดนภาพรวม และรายองค์ประกอบ การบริหารความเป็นเลิศอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก รองลงมา คือ ผู้นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้นการสร้างทีมข้ามสายงาน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ความเป็นไปได้ และประโยชน์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TS-SAP-CDO Model โรงเรียนอนุบาลเมืองทุ่งตำเสา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ครู มีความพึงพอใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท รองลงมา คือด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า คณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า ส่วนผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท และด้านผลผลิต รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า

โพสต์โดย ผอ.บี : [31 ม.ค. 2566 เวลา 13:49 น.]
อ่าน [617] ไอพี : 171.7.233.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,266 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 113,958 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา
ดาวน์โหลดหนังสือ Brain-based Learning (BBL) 7 เล่ม เขียนโดย อ.พรพิไล เลิศวิชา

เปิดอ่าน 21,947 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 20,343 ครั้ง
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า

เปิดอ่าน 20,425 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 7,914 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 75,149 ครั้ง
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร

เปิดอ่าน 65,336 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก

เปิดอ่าน 21,754 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย

เปิดอ่าน 34,120 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 41,325 ครั้ง
วิจัยและสถิติ
วิจัยและสถิติ

เปิดอ่าน 16,350 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 13,286 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 12,023 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 15,865 ครั้ง
ฮือฮา! ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดรอบ7ปี คืน14เม.ย.2557 เฉิดฉายกลางท้องฟ้าคู่ดวงจันทร์
ฮือฮา! ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดรอบ7ปี คืน14เม.ย.2557 เฉิดฉายกลางท้องฟ้าคู่ดวงจันทร์

เปิดอ่าน 15,854 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
เปิดอ่าน 21,285 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
เปิดอ่าน 22,539 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดอ่าน 15,561 ครั้ง
อีกมุมของ "น้ำมันปลา"
อีกมุมของ "น้ำมันปลา"
เปิดอ่าน 61,234 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ