ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 2) เพื่อสร้างระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 3) เพื่อทดลองใช้การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของระบบบริหารคุณภาพการศึกษา และศึกษาการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนส่งเสริม ความเป็นเลิศทางกีฬา 2) การสร้างระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนอง ผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยการตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมของระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยการจัดประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย และตัวแทนนักเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 50 คน 3) การทดลองใช้ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ดำเนินการทดลองใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม สังกัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และ 4) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 980 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนส่งเสริม ความเป็นเลิศทางกีฬา พบว่า

ความต้องการจำเป็นในภาพรวม (PNI=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนำองค์กรมีลำดับที่ 1 (PNI=0.52) ลำดับที่ 2 คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (PNI= 0.32) และลำดับที่ 3 คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนกับด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PNI=0.31) ตามลำดับทั้งนี้เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านในทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของการนำองค์กรมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าทุกด้าน

การปฏิบัติที่ดีของระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา จำนวน 3 แห่ง พบว่า โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬามีผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนกีฬา 5 ปี ขึ้นไป และมีความรู้ ความสามารถด้านการกีฬา การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา และโรงเรียนส่งเสริม ความเป็นเลิศทางกีฬามีครูวิชาสามัญ ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความรู้ความสามารถตามชนิดกีฬาที่สอน ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬามีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถและ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับเป็นเลิศและมีใบรับรองผ่านการอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจากสมาคมนั้น ๆ ผู้บริหารโรงเรียน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศมีความเหมาะสมในการบริหารโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาให้มีคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน และการพัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา คือ นักเรียนได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2. ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมาก โดยประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการนำองค์กร ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา และด้านผลลัพธ์

3. ผลการทดลองใช้ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พบว่า ระดับผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่าแต่ละข้อแนวปฏิบัติมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 43 รายการ และระดับมาก 30 รายการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูออ : [1 มี.ค. 2566 เวลา 09:50 น.]
อ่าน [1576] ไอพี : 118.174.52.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,233 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 12,319 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 18,183 ครั้ง
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร

เปิดอ่าน 10,802 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป

เปิดอ่าน 14,965 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 202,536 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 22,866 ครั้ง
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers

เปิดอ่าน 10,363 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 10,997 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 25,010 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 12,971 ครั้ง
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ
ถึงเป็น"หนี้"แต่ก็มีเงินเก็บ

เปิดอ่าน 25,099 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 19,547 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 30,609 ครั้ง
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์

เปิดอ่าน 86,306 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 13,176 ครั้ง
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...
8 กลเม็ดใช้ชีวิตปลอดหนี้!!!...
เปิดอ่าน 11,472 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
เปิดอ่าน 18,580 ครั้ง
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
เปิดอ่าน 7,884 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
เปิดอ่าน 3,464 ครั้ง
ภาษาอีสานน่ารู้
ภาษาอีสานน่ารู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ