ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

ชื่ื่อเรื่อง รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

ผู้วิจัย นางอรวรรณ แดงประดับ

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านเขาถ้ำ 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารตามแนวคิดกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการใช้กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 4. เพื่อประเมินผล

การใช้รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย Research1

(R1) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการใช้รูปแบบการใช้กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ จำนวน 40 คน ขั้นตอนที่ 2

การพัฒนา Development1(D1) เป็นการพัฒนา รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน และตรวจสอบความตรงของรูปแบบ โดยการจัด

ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย Research2

(R2) เป็นการทดลองใช้ รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยการจัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้รูปแบบและ เก็บข้อมูล โดย

การตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา Development2

(D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

จำนวน 2 ฉบับ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

1. สรุปผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ จากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา

ภายในโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ได้มีการดำเนินงานในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีความตระหนัก

และมีความพยายามในการจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม กำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบการ

ดำเนินงาน บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตาม และ

ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คือ

คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน อันเกิดจากการวางระบบการดำเนินงานในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

สภาพ ปัญหารวมถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒนา จึงควรมีการเสริมสร้างความตระหนัก

และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายและเน้นให้สามารถ

นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา จนกลายเป็นวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ จากการสนทนา

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อระดมความคิดเห็นในการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า ในด้านสภาพการบริหารของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

สภาพการบริหารสถานศึกษา ใช้การบริหารตามระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแบ่ง

การบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงานใหญ่ตามรูปแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบัญชีการเงิน

โดยปัญหาของการบริหารโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ คือ การบริหารตามระบบราชการและรับสนองนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่และผู้อำนวยการ

โรงเรียน ทำให้ครูขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร การทำงานเป็นการรับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง

จึงขาดพลวัตรและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมกำหนด

เป้าหมายและวิธีการในการดำเนินงาน จึงเป็นปัญหาสำคัญของการบริหารโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

และยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน ตลอดจนสภาพ ปัญหาของนักเรียนโรงเรียน

บ้านเขาถ้ำ สรุปพอสังเขป ได้ว่ามีปัญหา ดังนี้1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียน

คือ วิชาภาษาอังกฤษ เป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกัน 2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมและ

ไม่เกิดประโยชน์ 3. การติดเกมของนักเรียน 4. ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน และ 5. การใช้เวลาว่าง

ไม่เกิดประโยชน์

2. สรุปผลการสร้างรูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการ

และการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความตรง

ของรูปแบบ พบว่า มีความตรงและความเหมาะสมมาก โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ

4 องค์ประกอบ ดังนี้องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้องค์ประกอบที่ 2 มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน

องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง องค์ประกอบที่ 4 การสะท้อนผล ผลการตรวจสอบ

รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านเขาถ้ำ จากการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบการใช้กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า รูปแบบ

การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านเขาถ้ำ มีความตรงและมีความเหมาะสมระดับมาก

3. สรุปผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีผล

การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้มีผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 2 มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน มีผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ 3 การร่วมมือรวมพลัง มีผลการดำเนินงานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 4 การสะท้อนผล มีผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการใช้รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เฉลี่ยโดยรวม สูงสุดในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ

73.08 ต่ำสุดคือวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 68.13 นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ในภาพรวมค่าเฉลี่ย ร้อยละ 90.67 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับดีเยี่ยม คือ ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสนา

กษัตริย์และต่ำสุด คือ ข้อที่ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน สมรรถนะความสามารถของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้าน

การศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ในภาพรวมค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการประเมินได้ 98.57

มีการพัฒนา +18.57 และผลที่ปรากฏต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา ปีการศึกษา

2564 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า ผู้เรียน มีผลรางวัลในระดับเครือข่าย 2 รางวัล ครู ระดับเขต 4 รางวัล

ระดับภาค 2 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ระดับเขต 1 รางวัลและระดับภาค 1 รางวัล ส่วน

สถานศึกษา ระดับเขต 2 รางวัลและระดับชาติ 2 รางวัล

4. สรุปผลการใช้รูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ โดยภาพรวม พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดย องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก องค์ประกอบที่ 2 มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

องค์ประกอบที่ 3การร่วมมือรวมพลัง มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและองค์ประกอบที่ 4

การสะท้อนผล มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามรูปแบบ

การใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ

พบว่า มีผลการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินการดำเนินงาน

เชิงประจักษ์ตามรูปแบบการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ ปีการศึกษา 2565 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 เฉลี่ยโดยรวมสูงสุดในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 76.46 ต่ำสุดคือวิชา

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70.12 นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวมค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 99.49 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับดีเยี่ยม คือ ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ ข้อที่ 7

รักความเป็นไทย และต่ำที่สุด คือ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต และข้อที่ 6 มุ่งมั่น ในการทำงาน เท่ากัน

สมรรถนะความสามารถของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้าน การศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า ในภาพรวม

ค่าเป้าหมายร้อยละ 78 ผลการประเมินได้ 92.22 มีการพัฒนา +14.22 และผลที่ปรากฏต่อนักเรียน

ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ พบว่า ผู้เรียน มีผล

รางวัลในระดับเครือข่าย 2 รางวัล ครู ระดับเขต 4 รางวัล ระดับภาค 2 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

ระดับเขต 1 รางวัลและระดับภาค 1 รางวัล ส่วนสถานศึกษา ระดับเขต 2 รางวัลและระดับชาติ 2 รางวัล

โพสต์โดย On_Orawan : [13 ก.ย. 2566 เวลา 03:50 น.]
อ่าน [1260] ไอพี : 58.11.84.227
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,142 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เปิดอ่าน 18,860 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 248,081 ครั้ง
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 14,659 ครั้ง
อบเชย
อบเชย

เปิดอ่าน 14,079 ครั้ง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง

เปิดอ่าน 16,255 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด

เปิดอ่าน 1,175 ครั้ง
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า

เปิดอ่าน 12,934 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 58,929 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 3,919 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

เปิดอ่าน 3,897 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 15,737 ครั้ง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง

เปิดอ่าน 18,919 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย

เปิดอ่าน 10,356 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 13,764 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 17,155 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
เปิดอ่าน 14,190 ครั้ง
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
เปิดอ่าน 12,201 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
เปิดอ่าน 12,546 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
เปิดอ่าน 34,278 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ