ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบวก-ลบจำนวน โดยใช้หลักเลขและค่าประจำหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย

รายงานการวิจัย

โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2565

ชื่อเรื่อง

การบวก-ลบจำนวน โดยใช้หลักเลขและค่าประจำหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพัทธนันท์ วิสิฐธนปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รหัสวิชา ค 12101 วิชา คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชื่อโรงเรียน บ้านแหลมทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงเรียนบ้านแหลมทราย ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการบวกและการลบจำนวน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาดังกล่าวยังไม่เป็นที่พึงพอ

ใจ จากการสังเกตและประเมินของครูผู้สอนพบว่า นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักเลข ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักยังไม่ถูกต้อง จึงทำให้แสดงวิธีหาผลบวก ลบ จำนวนไม่ถูกต้อง จัดวางตำแหน่งตัวเลขไม่ตรงหลัก

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องหลักเลขและค่าประจำหลักซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อและการประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่2 โดยได้รับแนวทาง และการใช้สื่อจากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2565 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต พังงา กระบี่ มาพัฒนาทักษะการบวก ลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแหลมทราย จำนวน 4 คน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแหลมทราย

วิธีดำเนินการวิจัย

1) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแหลมทราย จำนวน 4 คน

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย

2.1) สื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก

2.2) แบบทดสอบการบวกและการลบจำนวน ก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการเรียนรู้ (Post-test)

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1) นำแบบทดสอบการบวกและการลบจำนวน มาทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 และบันทึกผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

3.2) จัดการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวน โดยใช้สื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก

ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.3) นำแบบทดสอบการบวกและการลบจำนวน มาทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 2 และบันทึกผลคะแนนทดสอบหลังเรียน เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

รวมระยะเวลาในการวิจัย จำนวน 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เนื่องจากหยุด และเรียนออนไลน์ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 จึงไม่นับรวมเวลาดำเนินการวิจัย)

4) การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องการบวก ลบจำนวน โดยใช้สื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก และการใช้แบบทดสอบการบวกและการลบจำนวน ก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pre-test และ Post-test) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่านักเรียนจำนวน 4 คน สามารถเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาเรื่องการบวกและการลบจำนวนพัฒนาขึ้น ปรากฏผลตามตาราง 1

ตาราง 1 แสดงผลคะแนนก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) และคะแนนหลังการเรียนรู้ (Post-test) เนื้อหาเรื่องการบวกและการลบจำนวน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย

นักเรียน

คนที่ คะแนนก่อนการเรียนรู้

(Pre-test) คะแนนหลังการเรียนรู้

(Post-test) ผลการเปรียบเทียบคะแนน

หลังการเรียนรู้กับก่อนการเรียนรู้

1 4 10 เพิ่มขึ้น

2 9 16 เพิ่มขึ้น

3 18 20 เพิ่มขึ้น

4 10 18 เพิ่มขึ้น

รวมคะแนน 41 64 เพิ่มขึ้น

คะแนนเฉลี่ย

( )

10.25 16.00 เพิ่มขึ้น

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 5.79 3.46

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเนื้อหาเรื่องการบวกและการลบจำนวน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 หลังการเรียนรู้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.25

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.79 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.46 ซึ่งสรุปได้ว่าคะแนนหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยกว่าก่อนเรียน มีคะแนนที่เกาะกลุ่มกันในระดับที่ดีกว่าและยอมรับได้ จึงถือว่าเป็นไปตามวัตุถุประสงค์การวิจัย เรื่องการบวก ลบ จำนวนโดยใช้หลักเลขและค่าประจำหลัก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

เมื่อคิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบจำนวน เพิ่มขึ้นหลังการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก มีจำนวน 4 คน จากนักเรียนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100

อภิปรายผล

สื่อหลักเลขและค่าประจำหลักสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบวก การลบ จำนวน

โดยใช้สื่อ หลักเลขและค่าประจำหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย ให้มีผลสัมฤทธืทางการเรียนเรื่องการ บวก ลบ จำนวน เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

สื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก ช่วยให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักเลข ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบวกและการลบจำนวนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนเพิ่มขึ้นได้ ควรนำไปศึกษา ทดลอง ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องอื่นทางคณิตศาสตร์ต่อไป

โพสต์โดย ขวัญข้าว : [29 ก.พ. 2567 (22:09 น.)]
อ่าน [1672] ไอพี : 183.89.49.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,150 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 202,565 ครั้ง
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ
สูตรมะนาวโซดา 10 วิธีทำน้ำมะนาวโซดาเครื่องดื่มล้างพิษ

เปิดอ่าน 21,879 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย

เปิดอ่าน 9,760 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู

เปิดอ่าน 13,866 ครั้ง
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น

เปิดอ่าน 54,764 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 21,576 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 8,683 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 21,881 ครั้ง
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9
โรคเหน็บชา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

เปิดอ่าน 9,919 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 12,054 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 16,464 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 25,281 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux

เปิดอ่าน 10,682 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 23,577 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012

เปิดอ่าน 16,089 ครั้ง
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
เปิดอ่าน 18,008 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
เปิดอ่าน 40,625 ครั้ง
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ
"เสียงกู่จากครูใหญ่" หนังสั้นที่ปลุกพลังผู้เสียสละ เพื่อการศึกษา อนาคตของชาติ
เปิดอ่าน 13,165 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
เปิดอ่าน 103,729 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ